Przetargi.pl
Dostawa grysu dolomitowego wraz z dostawą loco Baza Obwodu Drogowego w Łęcznej ul. Przemysłowa 16 - II postępowanie

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa grysu dolomitowego wraz z dostawą loco Baza Obwodu Drogowego w Łęcznej ul. Przemysłowa 16 - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu dolomitowego wraz z dostawą loco Baza Obwodu Drogowego w Łęcznej ul. Przemysłowa 16 w tym: 1) grysu dolomitowego frakcji 2-7mm w ilości do 150 Mg 2. Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji. 3. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych bez domieszek gliny. 4. Materiały kamienne powinny spełniać wymagania PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449222001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach