Przetargi.pl
Przeprowadzenie ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie odrębnie za każdy rok sprawozdania z badania – POWTÓRZENIE POSTĘPOWANIA II.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48126161508 , fax. +48126161236
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  plac Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126161508, fax. +48126161236
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie odrębnie za każdy rok sprawozdania z badania – POWTÓRZENIE POSTĘPOWANIA II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 – 2020, które składają się z: 1.1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miejskiej Kraków, 1.2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Krakowa, 1.3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Krakowa, 1.4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Krakowa, 1.5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Krakowa, oraz sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, odrębnie za każdy rok tego badania. 2. Badanie sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem: 2.1. przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), 2.2. przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.), w tym w szczególności wymogów niezależności określonych w art. 74 tej ustawy (w odniesieniu do firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta, członków zespołu wykonującego badanie oraz podwykonawców), 2.3. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, przy zachowaniu: postanowień Krajowych Standardów Rewizji Finansowej oraz systemu wewnętrznej kontroli jakości, zgodnego z krajowymi standardami kontroli jakości. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, na warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 do specyfikacji). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, przy zachowaniu wymogów i ograniczeń wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 2.2. powyżej. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia poniżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu skutecznego złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. B. W celu ewentualnego uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, o którym mowa w sekcji IV.2.2) ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: wykaz osób, o których mowa w pkt 19.3. specyfikacji według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy. C. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) pkt A – jeżeli dotyczy. Uwaga! Zgodnie z art. 22a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o którym mowa w niniejszym punkcie ogłoszenia): - Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy. - W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III.1.3) pkt A ogłoszenia. D. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896 (pod odnośnikiem dotyczącym przedmiotowego postępowania) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z którymkolwiek z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty. Zamawiający w załączniku nr 3 do specyfikacji zamieścił wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z którego może skorzystać Wykonawca. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. E. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. W takim przypadku – oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III.3), III.5.1) i III.7) ogłoszenia – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej w pkt E.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Warunki dotyczące zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą spełniać łącznie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. każdy z osobna oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia, dokumenty wskazane w sekcji III.7) pkt D ogłoszenia oraz dokument, o którym mowa w sekcji III.7) pkt F ogłoszenia. 4.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazane w sekcji III.3 ogłoszenia oraz dokumenty wskazane w sekcji III.5.1) ogłoszenia składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 4.3. dokumenty wskazane w III.7. pkt A.2., III.7. pkt B, C - jeżeli dotyczy. 4.4. dokument, o którym mowa w III.7. pkt A.1. ogłoszenia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) odpowiadają solidarnie za konsekwencje powstałe w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym któregokolwiek z członków konsorcjum). F. Wykonawca zobowiązany jest także złożyć wraz z ofertą: oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do specyfikacji - w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 26 specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach