Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych (w tym do programów lekowych)

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 231 565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11
  31-115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 231 565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 28836600035000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych (w tym do programów lekowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych (w tym do programów lekowych) - Pixantroni dimaleas - lek stosowany w programie lekowym szczegółowo opisany w załączniku nr 1a do SIWZ oraz Cytarabinum - szczegółowo opisany w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie Oświadczenia określonego w pkt. 8.1. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach