Przetargi.pl
„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Mała architektura i znakowanie.

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 471 40 09 , fax. 18 477 79 21
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Krynicko-Popradzkich
  ul. Rynek 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 471 40 09, fax. 18 477 79 21
  REGON: 12057639400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkp.muszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek Gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Mała architektura i znakowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Mała architektura i znakowanie. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: 45233140-2 - Roboty drogowe 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne CPV z STWiORB: Grupa robót: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę Klasy robót: 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kategoria robót: 45262310-7 – Roboty zbrojarskie Kategoria robót: 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji Klasa robót: 45260000-7 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Kategoria robót: 45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: „Budowa sześciu miejsc odpoczynku rowerzystów (dalej: MOR)”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do budowy na terenie PW - Związku Gmin Krynicko-Popradzkich sześciu MOR, w tym: - jeden MOR na terenie Krynicy-Zdrój, działka ew. nr. 879 - dwa MOR na terenie Muszyny, działki ew.nr 1147/21, 3792/11 - jeden MOR na terenie Piwnicznej, działka ew. 2111/172 - dwa MOR na terenie Rytra działka ew. 777/1 , 829/1 1. Charakterystyka Obiektu: Zamierzeniem budowlanym jest budowa wiaty jako miejsca odpoczynku rowerzystów. Wiata jednokondygnacyjna. Funkcja – wiata odpoczynkowa. MOR posiadają jednolitą zabudowę wykonane w tej samej technologii i kolorystyce. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej oraz z zastosowaniem elementów stalowych. Zakres robót: - wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe, - wylewanie ścian fundamentowych w wykopie, - wznoszenie konstrukcji stalowej wiaty, - wykonanie więźby dachowej, - wykonanie pokrycia dachu, - roboty wykończeniowe, tj. obicie deskami, ułożenie kostki brukowej, montaż drewnianych elementów siedzisk ławkowych pod wiatą, wykonanie i montaż stołu pod wiatą, wykonanie i montaż kosza na śmieci, dostawa i montaż wewnętrznych tablic informacyjnych, - roboty ziemne - niwelacja terenu. 2. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Wiata posiada maksymalne wymiary: 4,33 x 5,16 m. 2. Plac utwardzony pod wiatą o wymiarach: 5,72 x 4,72 m. 3. Powierzchnia zabudowy, całkowita – użytkowa: 22,36 m2. 4. Kubatura: 62,40 m3. 5. Ilość kondygnacji: 1. 6. Maksymalna wysokość od poziomu: 3,40 m. 7. Technologia: tradycyjna z materiałów betonowych, drewna i stali. 8. Posadowienie: stopy fundamentowe żelbetowe wylewane w deskowaniu z betonu B–20. Poziom posadowienia 1,20 m poniżej projektowanego terenu (wg części rysunkowej). 9. Ściany zewnętrzne: konstrukcję ściany zewnętrznej oraz słupów stanowią elementy drewniane oraz profile stalowe, całość konstrukcji stanowi ramę. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną a drewniane zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 10. Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową T35. Na załączonych do SIWZ rysunkach podano przekroje elementów więźby dachowej. Połączenie elementów więźby na złącza ciesielskie, gwoździe i klamry. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi grzybobójczymi. 11. Plac utwardzony: warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - podbudowa frakcja 5-31,5 mm, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 4 cm - podsypka frakcji 4-8 mm, kostka brukowa betonowa, krawężniki betonowe, chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6. 12. Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana. 13. MOR nie będzie posiadał uzbrojenia w żadne media. 14. Odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony w granicach działki inwestora w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich. 15. Montaż drewnianych elementów siedzisk ławkowych pod wiatą wg projektu załączonego do SIWZ. 16. Wykonanie i montaż stołu pod wiatą wg projektu załączonego do SIWZ, blat 1000*1000 mm * 200 mm, wys. 500 mm. Podstawa stołu z betonu o gładkiej naturalnej strukturze. Blat stołowy z litego drewna. Drewno impregnowane górną warstwą lakieru. 17. Wykonanie i montaż kosza na śmieci, beton o gładkiej naturalnej strukturze. Zdejmowana klapa ze stali nierdzewnej z perforowaną siatką. Wymienna wkładka ocynkowana. Wymiary: 820 mm wys. 420*420 mm szer., wkładka 400*400 mm. 18. Dostawa i montaż wewnętrznych tablic promujących szlak rowerowy - 1 szt. (1300*900 mm), 1 szt. (1300*2000 mm). Wydruk wieloformatowy zabezpieczony folią odporną na UV i akty wandalizmu. Przygotowanie mapki, tekstu i zdjęć przebiegu szlaku w oparciu o treści dostarczone przez Zamawiającego. Umieszczony tekst będzie w 4 wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. słowacki ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 63 1020 2892 0000 5102 0636 3636 z dopiskiem: wadium dla przetargu „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Mała architektura i znakowanie. /Nazwa firmy…… 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. A. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 5 pkt. 1 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 w części dotyczącej podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie A.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. B. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. Nie dotyczy. C. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ. D. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 1. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 1a) składa dokument (informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. E. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) Wypełnionego druku oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwa do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 6, składa każdy z nich. 4) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach