Przetargi.pl
Usługa zarządzania projektem pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 32-551 Babice, Wygiełzów ul. Podzamcze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 646 28 10 , fax. 032 622 87 49
 • Data zamieszczenia: 2021-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  Wygiełzów ul. Podzamcze 1
  32-551 Babice, woj. małopolskie
  tel. 032 646 28 10, fax. 032 622 87 49
  REGON: 12038571900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mnpe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zarządzania projektem pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”. 2. Projekt pn.: Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – zwany dalej „Inwestycją” jest zaplanowany do wsparcia środkami UE w ramach: Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR; Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu; Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3. Zakres usługi obejmuje, w szczególności: 1) Inwentaryzację i weryfikację dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz będącej w trakcie opracowania dla Inwestycji, 2) Analizy i weryfikacje zaproponowanych przez Projektanta rozwiązań projektowych (w tym dokumentacji technicznej, projektu budowlanego i wykonawczego), również pod kątem kosztów realizacji i kosztów eksploatacji Inwestycji. 3) Przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowych, w tym m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wzorami umów dla realizacji Inwestycji, 4) Przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia dla Inwestycji w imieniu Zamawiającego, 5) Przygotowanie, organizację i realizację Inwestycji, zarządzanie realizacją robót budowlanych, oraz pełnienie funkcji doradczo – konsultacyjnej w czasie od podpisania umowy do rozpoczęcia robót budowlanych a także w trakcie ich wykonywania, 6) Monitoring zgodności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, budowlanych i materiałowych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą Inwestycji, 7) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji, 8) Nadzór i rozliczenie realizacji Inwestycji, 9) Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Unii Europejskiej i procedur krajowych, 10) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 11) Reprezentacja, wsparcie Zamawiającego i zastępstwo procesowe w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników Inwestycji. Powyższe obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wykonywać do czasu prawomocnego zakończenia wszystkich ewentualnych postępowań sądowych, 12) Inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach