Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne UJ – Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2021-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne UJ – Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji: „Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne UJ – Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ” zlokalizowanej w Krakowie na działkach: 409/3, 410/14, 410/16, 410/25, 410/28, 410/29, 410/30, 410/31, 412, 413, 414/1, 415/1, 416, 417, 418/2, 419, 420/3, 420/4, 420/5, 420/7,421/2, 421/4, 421/5, 421/7,422/2, 423/2, 449, 487/2, obr.7 Kraków-Podgórze. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Roboty budowlano – montażowe określone dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB) stanowiącą Załącznik nr A do SIWZ wraz z wyjaśnieniami i uszczegółowieniami Zamawiającego do dokumentacji stanowiącymi Załącznik F i J do SIWZ. 2.2 Prace opisane w opracowaniu Fundacji Botaniki Polskiej „Projekt ochrony zasobów przyrodniczych terenu objętego inwestycją „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego UJ – Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, na działkach 409/3, 410/14, 410/16, 410/25, 410/28, 410/29, 410/30, 410/31, 412, 413, 414/1, 415/1, 416, 417, 418/2, 419, 420/3, 420/4, 420/5, 420/7,421/2, 421/4, 421/5, 421/7,422/2, 423/2, 449, 487/2, obr.7 Kraków-Podgórze – w kontekście uwarunkowań środowiska przyrodniczego terenów sąsiednich, a w szczególności obszaru Natura 2000 LH120065 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy”, stanowiącym załącznik C do SIWZ w zakresie opisanym w załączniku B do SIWZ . 2.3 Nasadzenia zastępcze w ilościach oraz rodzajach określonych w decyzjach WS-05.6131.2.82.2018.DS z dnia 17.01.2019 roku oraz 27.02.2020 roku, które stanowią Załącznik nr D do SIWZ. Zamawiający dodatkowo informuje, iż szczegółowa lokalizacja nasadzeń w obrębie przewidzianych w decyzji działek zostanie uzgodniona na etapie realizacji i wskazana oraz oznaczona przez Zamawiającego. Szczegółową specyfikację w zakresie wymiarów, jakości oraz rodzajów sadzonych drzew zawiera. Załącznik E do SIWZ. Wykonawca sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą zrealizowanego nasadzenia zastępczego. Dokumentacja powinna zawierać opracowanie graficzne jak i tabelaryczne inwentaryzację z danymi dendrometrycznymi drzew i krzewów. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nasadzeń w zakresie opisanym w załączniku E do SIWZ 2.4 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (2 kpl wersja papierowa oraz 1 kpl wersja elektroniczna zeskanowane dokumenty w formie plików pdf) oraz Instrukcji Użytkowania Obiektu 2.5 Przygotowanie szczegółowego końcowego Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Powyższe dokumenty winny zostać uzgodnione przez Rzeczoznawcę Pożarowego. Ponadto dostawę i montaż przenośnych elementów ppoż (np. gaśnic), których konieczność wynika z przygotowanej uprzednio Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 2.6 Matrycę Sterowań umożliwiającą wykonanie niezbędnych prac związanych z poprawnym funkcjonowaniem obiektu 2.7 Przygotowanie zaplecza biurowo-socjalne dla potrzeb Zamawiającego w celu nadzoru nad realizacją inwestycji – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ 2.8 Projekty warsztatowe konieczne na etapie realizacji wraz z ich uzgodnieniem z Projektantem i Zamawiającym (dla barier na trybunach, schodów zewnętrznych). Jeśli zajdzie taka konieczność również dla murków oporowych. 2.9 Zabezpieczenie zieleni znajdującej się na terenie inwestycji. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć zniszczoną lub uszkodzoną w toku realizacji prac zieleń do stanu z dnia przekazania placu budowy. Wykonawca we własnym interesie przedstawi zamawiającemu inwentaryzację zieleni wysokiej przewidzianej do ochrony z wyszczególnieniem (dokumentacja fotograficzna) obecnych uszkodzeń w obrębie pni i koron drzew. 2.10 Ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem pełnym o wysokości min. 1,8m w minimalnym zakresie wokół wykonywanych obiektów (budynek, boiska sportowe, korty tenisowe). Zamawiający dopuszcza większy zakres ogrodzenia budowy. 2.11 Przełożenie i zabezpieczenie istniejącej bariery „pastucha” w obszarze i przypadku kolizji z inwestycją w miejsce i sposób zapewniający jej bezpieczne funkcjonowanie lub magazynowanie 2.12 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu: World Rugby (Regulation 22) LUB certyfikatu FIFA min. Quality) na wykonany system nawierzchni (trawa na macie e layer i zasyp) dla dużego boiska z trawy syntetycznej. 3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 3.1 Wypełnienie tabeli wyposażenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik H do SIWZ). 3.2 Pozyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, dokumentów itp., które będą konieczne w procesie realizacji i odbioru inwestycji - innych niż zawarte w dokumentacji przetargowej. 3.3 Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z potwierdzeniami złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków w terminie 7 dni od daty zażądania tych dokumentów przez Zamawiającego. 3.4 uzyskanie od instytucji wymienionych powyżej: a) Stanowiska o niewniesieniu sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie (dotyczy Państwowej Straży Pożarnej); b) Decyzji o spełnieniu przez inwestycję warunków higieniczno-sanitarnych (dotyczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego); c) Zaświadczenia o braku sprzeciwu w przystąpieniu do użytkowania (dotyczy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego). UWAGA. W przypadku przywrócenia możliwości wydawania przez PINB Decyzji pozwolenia na użytkowanie w trakcie trwania inwestycji Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania tej decyzji dla realizowanej inwestycji. 3.5 Konieczne uzgodnienia z Zarządcą drogi dotyczące m.in. zajętości pasa drogowego wraz z poniesieniem opłat. 3.6 Niezbędne uzgodnienia z gestorami mediów (w tym odbiory wykonanych robót). 3.7 Składowanie odkładu ziemi urodzajnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w pryzmach niezagęszczonych, nie wyższych niż 2,2m wysokości. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki A, B, C, D, E, F, G,J do niniejszej SIWZ, które zawierają opis szczególnych warunków realizacji, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiOR, a także zapisy SIWZ. Zamawiający wskazuje iż załączniki B, F i G oraz J zawierające wyjaśnienia i uszczegółowienia Zamawiającego dotyczące dokumentacji postępowania przetargowego mają charakter nadrzędny nad Załącznikiem A i C do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, w tym również na 60 miesięczny okres gwarancji na duże boisko wraz z drenażem, 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia i elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta oraz 24-miesięczny okres gwarancji na nasadzenia na zasadach opisanych w Załączniku E do SIWZ, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz wynikających z Prawa Budowlanego. W okresie gwarancji, wymiana elementów zużywających się w sposób naturalny (materiałów eksploatacyjnych) znajduje się po stronie Zamawiającego. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych, 45262300-4 Betonowanie, 45315500-3 Instalacje średniego napięcia, 45000000-7 Roboty budowlane, 39130000-2, Instalowanie urządzeń chłodzących, 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 39130000-2 Meble biurowe 8. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w załączniku A do SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz w załączniku A do SIWZ. Dopuszcza się przedstawienie różnych zamiennych propozycji materiałów i rozwiązań, pod warunkiem, że ich działanie i parametry będą równoważne lub lepsze od proponowanych i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt opuszczenia możliwości propozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnia wymagania podstawowe, takie jak w szczególności: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik A do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach