Przetargi.pl
Rozbiórka budynków Starego Szpitala w Nowym Targu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 610 709 , fax. 18 26 10 708
 • Data zamieszczenia: 2021-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
  ul. Kokoszków 71
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 182 610 709, fax. 18 26 10 708
  REGON: 49272240400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ppwsz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynków Starego Szpitala w Nowym Targu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka budynków Starego Szpitala w Nowym Targu, oznaczonych w dokumentacji projektowej literami B, B1, C, D, E (budynek E składa się z dwóch części E1 i E2), zgodnie z warunkami decyzji Starosty Nowotarskiego nr 1340/19, znak: BA.6740.1.645.2019.EJ z dnia 12.11.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która obejmuje zakresem ww. zadanie oraz: dokumentacją projektową wraz z przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wzorem umowy, w szczególności: Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających,(w tym dróg dojazdowych, przejazdów, ogrodzeń zabezpieczających teren budowy, rusztowań, tablic, oznakowania terenu budowy,itp.);Rozbiórkę budynku B - budynek przybudówki po stronie północno – zachodniej – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z lat 70 – tych ubiegłego wieku. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, oraz ścianach fundamentowych murowanych z cegły. Ściany w piwnicach wymurowano z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany nośne zewnętrzne oraz wewnętrzne o grubości od 25do 38 cm, murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek nie posiada termoizolacji ścian zewnętrznych. Budynek na poziomie parteru jest wyniesiony nad teren o około 40 cm. Do wejścia głównego prowadzą schody terenowe betonowe. Stropy w formie płyt żelbetowych i gęstożebrowe. Schody – wewnętrzne pomiędzy parterem, a piwnicą stalowe kręcone oparte na centralnym słupie. Dach – wielospadowy, natomiast nad lukarną jednospadowy (pulpitowe). Konstrukcję dachu wykonano jako tradycyjną drewnianą. Pokrycie dachu wykonano z ocynkowanej blachy trapezowej układanej na pełnym deskowaniu. Rynny i rury - brak. Stolarka drzwiowa i okienna – całkowicie zdewastowana, niekompletna, z licznymi ubytkami. Posadzki – zdewastowane, niekompletne, z licznymi ubytkami;Rozbiórkę budynku B1 – jest to ruina kotłowni i szyb windowy położone po stronie północno wschodniej budynku. Ruiny kotłowni stanowią trzy ściany z cegły pełnej o grubości 25 cm. Obiekt całkowicie zdewastowany. Szyb windowy murowany z cegły pełnej o grubości 51 i 38 cm, wzmacniany żelbetowymi wieńcami miedzy kondygnacyjnymi. Cegła konstrukcyjna szybu na skutek wieloletniego zalewania uległa zwłaszcza na ścianie północnej istotnej degradacji, spękaniom i ubytkom. Przykrycie - dach pulpitowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową ocynkowaną. Stan dachu dostateczny. Stan zarówno pozostałości kotłowni, jak również szybu windy bardzo zły;Rozbiórkę budynku C - budynek łącznika- dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Łączy budynek A w poziomie półpiętra z parterem budynku E. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych w obrębie parteru i bloczków gazobetonowych w obrębie pierwszej kondygnacji. Strop międzykondygnacyjny nad pierwszą i drugą kondygnacją, żelbetowy. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty blachą płaską. Stolarka drzwiowa i okienna – całkowicie zdewastowana, niekompletna, z licznymi ubytkami;Rozbiórkę budynku D - budynek garażowo - gospodarczy. Budynek składający się z dwóch części: dwukondygnacyjnej przylegającej do łącznika i jednokondygnacyjnej położonej po stronie wschodniej. Budynek, niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane w konstrukcji mieszanej z cegły pełnej i bloczków betonowych w obrębie parteru i bloczków gazobetonowych i cegły w obrębie pierwszej kondygnacji. Strop miedzykondygnacyjny nad pierwszą kondygnacją, żelbetowy oparty na podciągach żelbetowych. Nad drugą kondygnacją z płyt żelbetowych. Nad częścią zachodnią brak dachu, który uległ spaleniu. Nad częścią wschodnią dach jednospadowy na kratownicach drewnianych kryty blachą płaską. Stolarka drzwiowa i okienna – całkowicie zdewastowana, lub jej brak, niekompletna, z licznymi ubytkami;Rozbiórkę budynku E - budynek w drugiej linii zabudowy – budynek trzykondygnacyjny + poddasze. Budynek składa się z dwóch części zachodniej starszej z przełomu lat 20 i 30 ubiegłego wieku oraz wschodniej z lat 70 ubiegłego wieku. Budynek podpiwniczony. W części zachodniej posadowiony na ławach z kamienia, miejscowo bezpośrednio na ścianach murowanych z cegły w części wschodniej na ławach żelbetowych. Ściany w piwnicach wymurowano z cegły pełnej na zaprawie wapiennej w części zachodniej i zaprawie cementowo – wapiennej w części wschodniej. W poziomie przyziemia ściana części zachodniej jest zdobiona detalem kamieniarskim (okładzina kamienna). Ściany nośne zewnętrzne oraz wewnętrzne o zmiennej grubości od 25 do 80 cm, zwężające się w większości schodkowo wraz z kolejną kondygnacją, murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Budynek nie posiada termoizolacji ścian zewnętrznych. Budynek na poziomie parteru jest wyniesiony nad teren o około 80 cm. Do wejścia głównego prowadzą schody terenowe betonowe. Stropy nad piwnicą i parterem w części zachodniej odcinkowe na belkach stalowych, nad pozostałymi kondygnacjami drewniane. W części wschodniej stropy gęstożebrowe. Schody – wewnętrzne międzykondygnacyjne, dwubiegowe, żelbetowe wtórne z lat 70 tych. Stolarka drzwiowa i okienna (skrzynkowa) – całkowicie zdewastowana, niekompletna, z licznymi ubytkami. Dach – dwuspadowy. W części zachodniej dwa ryzality kryte dachami dwuspadowymi, w części wschodniej dwa dachy pulpitowe nad pomieszczeniami drugiego piętra. Konstrukcję dachu wykonano jako tradycyjną drewnianą, płatwiowo-kleszczową. Pokrycie dachu wykonano z blachy płaskiej układanej na pełnym deskowaniu. Rynny i rury spustowe uszkodzone z widocznymi ogniskami korozji, miejscowo brak. Na poddaszu stwierdzono brak folii paroizolacyjnej;W części zachodniej E1, rozbiórkę ścian zewnętrznych przeprowadzić do poziomu oblicowanej kamieniem podmurówki, rozbiórkę ścian wewnętrznych do poziomu ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu. Wewnątrz obrysu ścian zewnętrznych zostanie utworzony plac ogólnodostępny reliktem budynku jako tzw. świadkiem. Część wschodnia E2 w pełni przeznaczona do rozbiórki.Wywóz i utylizację wszystkich materiałów z rozbiórki . Wszystkie materiały z rozbiórki bezwzględnie muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na co Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację;Zasypanie terenu po rozebranych budynkach wraz z wyplantowaniem ziemi – grunt do zasypów zapewnia Wykonawca; Zasyp należy wykonać gruntem gwarantującym uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95 . W celu potwierdzenia uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca na własny koszt wykona w obecności Inspektora Nadzoru badania sondą dynamiczną w 4 punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, opatrzonej klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego;10) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją placu budowy;Uporządkowanie terenu budowy;Likwidacje placu budowy; Wykonanie wszelkich innych prac nieobjętych SWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Lokalizacja inwestycji: Nowy Targ dz. nr 5409/9, dz. nr 4525/1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania, jako warunek dokonania odbioru końcowego zadania.Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub jeżeli zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego. Roboty te będą nazywane robotami zaniechanymi. Maksymalna wartość robót zaniechanych nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy brutto. Zachowana minimalna wartość zamówienia wynosić będzie min. 90% wartości wynagrodzenia wykonawcy brutto.a/W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący:b /w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie niewykonanej części nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych proporcjonalnie w oparciu o wartość zamówienia. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia – przy czym suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 100 000,00 złotych(sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres trwania umowy – dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie polisy przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach