Przetargi.pl
Przeniesienie stacji transformatorowej R-12 wraz z budową linii kablowych SN i NN na terenie Kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej przy Pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu ( z podniesieniem mocy transformatorów na potrzeby Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego PWr).

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3202182,3203145 , fax. 071 3202143
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3202182,3203145, fax. 071 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ac.pwr.wroc.pl/zampub
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeniesienie stacji transformatorowej R-12 wraz z budową linii kablowych SN i NN na terenie Kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej przy Pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu ( z podniesieniem mocy transformatorów na potrzeby Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego PWr).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty wyburzeniowe, roboty ziemne - rozbiórka istniejącego budynku stacji transformatorowej R-12 oraz rozbiórka budynku magazynowego S; - przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie budowy obiektów przemysłowych- budowa stacji R-12; - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych; - roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych - budowa żelbetowego kanału SN i NN; - roboty w branży elektrycznej - roboty instalacyjne elektryczne, instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych; - roboty w branży sanitarnej - instalacje wentylacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1) wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) łącznie następującymi robotami budowlanymi: a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/NN wraz z wyposażeniem elektroenergetycznym o wartości min 500 000,00 zł brutto każda z robót; b) co najmniej 1 robota budowlana polegająca na ułożeniu linii kablowych SN w terenie zabudowanym o wartości min 700 000,00zł brutto. Zamawiający uzna także spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania się robotami opisanymi poniżej: - zakres ww. robót w jednym zadaniu: roboty wskazane w pkt 1) lit. a) i b) zrealizowane w jednym zadaniu (2 stacje - każda na kwotę min 500 tys. i linia SN na kwotę min 700 tys. zł.); - zakres ww. robót w dwóch zadaniach: pierwsza robota - roboty wskazane w pkt 1) lit. a) w jednym zadaniu (2 stacje - każda na kwotę min 500 tys.) i jako druga robota wskazana w pkt 1) lit. b); - zakres ww. robót w dwóch zadaniach: pierwsza robota - robota wskazana w pkt 1) lit. b) zrealizowana w jednym zadaniu z 1 robotą z pkt 1) lit. a) ( linia SN na kwotę min 700 tys. zł i jedna stacja na kwotę min 500 tyś.) i jako druga robota 1 robota z pkt 1) lit.a) (jedna stacja na kwotę min 500 tyś.). 2) dysponują niezbędną do wykonania robót kadrą techniczną, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym: a) kierownikiem budowy: - osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej wraz z potwierdzeniem członkostwa tej osoby we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r., nr 5 poz. 42 ze zm.); - posiadająca min 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi; b) kierownikiem robót elektrycznych; - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem członkostwa tej osoby we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zm.), - posiadająca min 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 2 000 000,00zł. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty na zasadzie: spełnia, nie spełnia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Gdy oferta podpisana zostanie przez inną osobę w wyniku udzielonego pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę (osoby) do tego upoważnioną. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane roboty budowlane wskazane w sekcji III.2) pkt 2 ppkt 1) lit a i b Ogłoszenia. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował* wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ, zamieszczone w nim informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w sekcji III.2) pkt 2 ppkt 2) lit a i lit b Ogłoszenia. *5a.(jeżeli dotyczy) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. 6. Kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wskazanych w wykazie osób oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie ww. osób na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i dokumentu potwierdzającego fakt posiadania ubezpieczenia OC w zakresie sprawowanych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 7. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dokument musi w sposób bezsporny potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w sekcji III.2) pkt 3 Ogłoszenia. 8. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w sekcji III.2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach pkt 1, 3, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 10. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów określonych w par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 11. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach