Przetargi.pl
13/2009

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Generała Andersa 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8870505 , fax. 074 8477477
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
  ul. Generała Andersa 48 48
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8870505, fax. 074 8477477
  REGON: 89133781500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  13/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wod. - kan. w budynku przy ul. Reja 4 w Wałbrzychu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy), e) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat minimum dwie roboty instalacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej o wartość min. 40 tys. zł netto każda. f) dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym potwierdzeniem o wpisie do Izby Budowlanej. 2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 4 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. 3) Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uzna się wtedy za odrzuconą. 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców, b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi oświadczyć, że spełnia warunki określone w art. 22 Ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt i-9 oraz ust. 2 Ustawy, c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści d) pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. e) wypełniając formularze ofertowe, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu (np. nazwa i adres wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. i Ustawy (w formularzu oferty (zał. nr 1)), b) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie personelu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia. W stosunku do ww. osób należy wykazać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlanej (zał. nr 2); c) dokumenty potwierdzające, że osoby wykazane w ww. wykazie posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członka Izby Budowlanej. (zał. nr 3); d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum - każdy z członków konsorcjum złoży z osobna). W przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście dokumentu, wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do oferty dowodu złożenia w sądzie rejestrowym ww. zmian. (zał. nr 4), e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od daty ogłoszenia postępowania) robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 9.1 lit. e , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych w tym okresie (zał. nr 5); f) dokumenty potwierdzające fakt, że roboty zostały wykonane należycie (zał. nr 6). 2) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 3) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) może spowodować wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. li ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na właściwym formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem - tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować tym, że zamawiający odtajni ww. informacje. - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbwalbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach