Przetargi.pl
Przeniesienie danych monitoringu pól elektromagnetycznych do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 00086159300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeniesienie danych monitoringu pól elektromagnetycznych do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem pracy jest wspomaganie wdrożenia systemu informatycznego Ekoinfonet w zakresie bazy danych i aplikacji dotyczących pól elektromagnetycznych, zwanej dalej SI JELMAG, poprzez przeniesienie danych z archiwalnych pomiarów pól elektromagnetycznych, organizacje i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla użytkowników z zakresu obsługi i funkcjonowania SI JELMAG, oraz zapewnienie stałego wsparcia merytorycznego i technicznego dla użytkowników SI JELMAG. SI JELMAG został opracowany w 2012 r. w ramach przedsięwzięcia Implementacja i wdrożenie Systemu Informatycznego Państwowego Monitoringu Środowiska - Ekoinfonet etap II, które koncentrowało się na utworzeniu repozytorium i wybranych elementów hurtowni danych wielokomponentowego systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 28h ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. SI JELMAG wykonany został zgodnie z technologią: - baza danych i hurtownia - System Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych - Oracle 11 g; - aplikacja - JEE (Java Enterprise Edition) , serwer aplikacji Oracle Weblogic 11g; - elementy systemu raportującego - Oracle Buissness Intelligence 11 g. Zakres dokumentacji oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego: Na prośbę Wykonawcy: 1. Dokumentacja techniczna SI JELMAG. 2. Podręcznik użytkownika aplikacji. Po podpisaniu umowy: 1. Udostępnienie danych z archiwalnych pomiarów pól elektromagnetycznych obejmujących lata 2001-2012. 2. Dostęp do środowiska testowego aplikacji poprzez sieć Internet. 3. Dokumentacja techniczna SI JELMAG. 4. Podręcznik użytkownika aplikacji. 5. Opis struktury tabel SI JELMAG. Zakres pracy Przewiduje się realizację zamówienia w dwóch etapach: Etap I w terminie do 15 listopada 2013 r. Przygotowanie wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2013 w zakresie bazy danych pól elektromagnetycznych JELMAG oraz przeniesienie danych monitoringu pól elektromagnetycznych do systemu informatycznego EKOINFONET wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2013 w zakresie bazy danych pól elektromagnetycznych JELMAG, obejmuje: 1. Przygotowanie danych z archiwalnych pomiarów pól elektromagnetycznych, które przewidziane są do przeniesienia do bazy danych JELMAG. 2. Przeniesienie danych archiwalnych z pomiarów pól elektromagnetycznych do bazy danych JELMAG. 3. Świadczenie usługi helpdesk poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego użytkowników SI JELMAG na etapie weryfikacji danych archiwalnych z pomiarów pól elektromagnetycznych wprowadzonych do bazy przez Wykonawcę. 4. Opracowanie wstępnej wersji przewodnika merytorycznego (wersja 1.0) dla użytkowników JELMAG (administratora i operatora wojewódzkiego oraz administratora krajowego), zawierającego szczegółowe procedury dotyczące obsługi systemu. 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie jednego dwudniowego szkolenia informatycznego, dla około 45 użytkowników JELMAG (administratorów i operatorów wojewódzkich oraz administratora krajowego). 6. Wprowadzenie do SI JELMAG niezbędnych modyfikacji i poprawek (odpowiednio do potrzeb). 7. Opracowanie zaktualizowanej wersji dokumentacji technicznej SI JELMAG, w przypadku zmian wynikających z wprowadzonych do bazy niezbędnych modyfikacji i poprawek. Etap II w terminie do dnia 15 listopada 2014 r. Wspomaganie wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2014 w zakresie bazy danych pól elektromagnetycznych JELMAG, obejmuje: 1. Świadczenie usługi helpdesk poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego użytkowników bazy JELMAG w procesie wprowadzania danych do bazy z pomiarów pól elektromagnetycznych za rok 2013 i bieżących pomiarów z roku 2014. 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 roku dwóch dwudniowych szkoleń informatycznych dla użytkowników JELMAG. 3. Wprowadzenie do SI JELMAG niezbędnych modyfikacji i poprawek. 4. Opracowanie końcowej wersji przewodnika merytorycznego (wersja 2.0) dla użytkowników JELMAG (administratora i operatora wojewódzkiego oraz administratora krajowego). 5. Opracowanie zaktualizowanej wersji dokumentacji technicznej SI JELMAG, zawierającej zmiany wynikające z wprowadzonych do bazy niezbędnych modyfikacji i poprawek. Ponadto Wykonawca zapewni: 1. Asystę techniczną w liczbie 200 osobogodzin przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego umowy. 2. Gwarancję na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907115009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gios.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach