Przetargi.pl
Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Przemysłowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 59 841 00 91 , fax. +48 59 848 37 35
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. +48 59 841 00 91, fax. +48 59 848 37 35
  REGON: 22122171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w "Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Młyńskiej w Słupsku poprzez budowę ciągu pieszego, dostawę i montaż elementów małej architektury, wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin ozdobnych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie utwardzonego ciągu pieszego, b) dostawę i montaż elementów małej architektury, c) nasadzenie roślin ozdobnych, d) wykonanie trawników i łąk kwietnych, e) wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego tych robót. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 20 SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie w zakresie zieleni na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego wykonanych robót. W okresie gwarancji należy wykonać następujące prace pielęgnacyjne: a) podlewanie – 20 razy w sezonie wegetacyjnym, b) pielenie chwastów przy roślinach - 6 razy w sezonie wegetacyjnym c) nawożenie – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych, d) usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew oraz skupin krzewów - 1 raz w sezonie wegetacyjnym, e) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy – 6 razy w sezonie wegetacyjnym, f) koszenie łąk kwietnych - 1 raz w sezonie wegetacyjnym, g) wysianie nawozów oraz dosianie trawy i mieszanki kwiatowej – 1 raz w sezonie wegetacyjnym na trawniki i łąki, h) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – 1 raz sezonie wegetacyjnym, i) bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin. UWAGA W ramach udzielonej gwarancji Gwarant ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony). Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego w celu oceny żywotności roślin, po których wskazane zostaną ewentualne rośliny do bieżącej wymiany. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna: 1) w postaci papierowej – oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Opakowanie z wadium powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Wadium do postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew” w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Znak sprawy: ZP.261.17.2020.ZP1. 2) w postaci elektronicznej – oryginał dokumentu wniesienia wadium, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.10. SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.6. ppkt 2a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6 ppkt 2 lit. a) SIWZ. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia sporządzone odpowiednio według Załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach