Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, Mostowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 583 202 025
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 583 202 025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i budowy chodnika na długości ok 420 m w msc. Rekowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z remontem nawierzchni jezdni DW212, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, prawomocnych zgód administracyjnych na realizację robót budowlanych (zgłoszenie robót lub/i pozwolenia na budowę) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz na wykonaniu robót budowlanych wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych wraz ze złożenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót oraz uzyskania innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów, jeżeli będą wymagane. W ramach realizacji Zadania Wykonawca wykona analizę konieczności budowy sygnalizacji świetlnej na planowanym do wykonania przejściu dla pieszych w km ok 57+315. Zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego w zakresie: przebudowy istniejącego odcinka chodnika wraz z wymianą wygrodzenia dla pieszych na długości ok 90 m, budowy nowego odcinka chodnika na długości ok 330 m, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej oraz poboczy gruntowych na długości remontowanego i budowanego chodnika, przebudowę wszystkich istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań, odwodnienie korpusu drogowego poprzez rozsączenie wód opadowych w obrębie pasa drogowego obejmującą budowę nowych elementów odwodnienia oraz przebudowę istniejącej sieci rowów przydrożnych obejmujących ich odtworzenie, regulację i udrożnienie, odtworzenie istniejącego oraz budowę nowego przejścia dla pieszych w km ok 57+315, budowę „dedykowanego” oświetlenia przejścia dla pieszych w km ok 57+315, niezbędne usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w razie konieczności budowę kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych, niezbędne usunięcie kolidującej z układem drogowym zieleni oraz nasadzenie nowej, w tym ułożenie ziemi urodzajnej wraz obsianiem mieszanką traw, sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowaniem drogi wojewódzkiej zgodnie z zatwierdzonym projektem, uporządkowanie ternu po zakończeniu budowy. Szczegółowy zakres zadania zgodnie z PFU – Rozdział IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 2. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż pieniądz beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach