Przetargi.pl
Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Miłobądzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłobądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 83-111 Miłobądz, Pamięci Narodowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 530-51-12
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Miłobądzu
  Pamięci Narodowej 9
  83-111 Miłobądz, woj. pomorskie
  tel. 058 530-51-12
  REGON: 220445654
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Miłobądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla jednostki OSP w Miłobądzu. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane z Budżetu Gminy Tczew, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 2.Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodu określone zostały w Załączniku nr 1A do SIWZ „SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla jednostki OSP w Miłobądzu”. 3.Ogólne wymagania dotyczące samochodu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, tj.: samochód winien: a) być nieużywany, fabrycznie nowy, sprawny technicznie, b) spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz., 110 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy; - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.,); - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594); - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2; c) pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.); d) podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. e) posiadać parametry i wyposażenie o których mowa w Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 1A do SIWZ. Parametry wskazane w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. 4.Odbiór techniczny pojazdów odbędzie się w salonie Wykonawcy w obecności przedstawicieli obydwu stron i zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru. W trakcie odbioru Wykonawca umożliwi Zamawiającemu między innymi kontrolę zgodności przedmiotu odbioru z wymaganiami Specyfikacji Technicznej pojazdu (odpowiednio Załącznik Nr 1A do niniejszej SIWZ), a także zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umożliwi wykonanie jazdy próbnej. UWAGA: Termin wykonania zadania do dnia 15.12.2020 r. Jeśli zadanie zostanie wykonane wcześniej, Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowania samochodu do dnia 15.12.2020 r., w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wcześniej odebrać samochodu. Odbiór techniczny odbędzie się w dniu odbioru samochodu. 5.Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do pojazdu komplet dokumentów: karty pojazdu, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin). 6.Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu samochód z pełnym zbiornikiem paliwa i jeżeli w eksploatacji są stosowane inne płyny, to również z pełnymi zbiornikami tych płynów. 7.Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza Specyfikacji Technicznej pojazdu (Załącznik nr 1A do niniejszej SIWZ), zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi i parametrami technicznymi, opisanymi powyżej. 8.Słownik główny CPV: 34144210-3 Wozy strażackie 9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Miłobądzu, 83-111 Miłobądz ul. Pamięci Narodowej 9, kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą adresu e-mail: osp.milobadz@gmail.com • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Miłobądzu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach