Przetargi.pl
Wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-861 Gdańsk, Rybaki Górne
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 743 18 00 , fax. 58 301-91-92, 305-56-31
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Rybaki Górne 8
  80-861 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 743 18 00, fax. 58 301-91-92, 305-56-31
  REGON: 22093419800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wfos.gdansk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy. W ramach zamówienia Wykonawca wykosi roślinność szuwarową (trzcinę) i łąkową przy pomocy lekkiego sprzętu rolniczego lub ręcznie i usunie odrośle róży pomarszczonej (pojedyncze osobniki) oraz zutylizuje pozyskaną w ramach działań ochronnych biomasę. Zamówienie realizowane jest w celu zachowania łąk halofilnych, rzadkich gatunków roślin oraz siedlisk cennych gatunków ptaków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycję treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach