Przetargi.pl
Przebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Przemysłowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 59 841 00 91 , fax. +48 59 848 37 35
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. +48 59 841 00 91, fax. +48 59 848 37 35
  REGON: 22122171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni wyznaczonych odcinków istniejących chodników w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego z podziałem na trzy zadania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Juliana Niemcewicza (strona wschodnia), 2) Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnika w ciągu ullicy Ludwika Solskiego 3) Zadanie nr 3 - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Stanisława Wyspiańskiego Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (zadań) 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Juliana Niemcewicza (strona wschodnia): a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) wykonanie robót ziemnych, d) ustawienie lub regulacja krawężników e) ustawienie obrzeży f) konstrukcje podbudów i nawierzchni g) zieleń (zabezpieczenie i nasadzenia) h) roboty towarzyszące i wykończeniowe i) wykonanie i uzgodnienie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas realizacji robót j) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 2) Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Ludwika Solskiego a) roboty przygotowawcze (w tym zabezpieczenie drzew) b) roboty rozbiórkowe, c) wykonanie robót ziemnych, d) ustawienie lub regulacja krawężników e) ustawienie obrzeży f) konstrukcje podbudów i nawierzchnie g) roboty towarzyszące i wykończeniowe h) wykonanie i uzgodnienie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas realizacji robót i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3) Zadanie nr 3 - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Stanisława Wyspiańskiego a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) wykonanie robót ziemnych, d) ustawienie lub regulacja krawężników e) ustawienie obrzeży f) konstrukcje podbudów i nawierzchni g) zieleń (nasadzenia roślin) h) roboty towarzyszące i wykończeniowe i) wykonanie i uzgodnienie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas realizacji robót j) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 Ustawy za pomocą dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 6. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 8. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 9. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji: 1) w zakresie Zadania nr 1, Zadania nr 2 i Zadania nr 3 - na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania objętego niniejszym zamówieniem. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 20 SIWZ. 2) w zakresie zadania nr 1 i Zadania nr 3 - na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie zieleni, tj. nowo nasadzonych drzew i krzewów oraz trawników, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania objętego niniejszym zamówieniem. W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać: a) podlewanie – 20 razy w sezonie wegetacyjnym, b) pielenie chwastów przy roślinach – 6 razy w sezonie wegetacyjnym, c) nawożenie – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych, d) usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew oraz skupin krzewów – 1 raz w sezonie wegetacyjnym, e) usuwanie przekwitłych kwiatostanów – 1 raz w sezonie wegetacyjnym, f) jesienne okopczykowanie oraz wiosenne rozgarnięcie kopczyków – 1 raz w sezonie wegetacyjnym, g) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – 1 raz w sezonie wegetacyjnym, h) bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin UWAGA W ramach udzielonej gwarancji Gwarant ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony). Zamawiający przewiduje trzy przeglądy międzygwarancyjne w okresie gwarancji na zieleń w celu oceny żywotności roślin, po których wskazane zostaną ewentualne rośliny do bieżącej wymiany. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 12.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1 – 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100), 2) Zadanie nr 2 – 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100), 3) Zadanie nr 3 – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna: 1) w postaci papierowej – oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Opakowanie z wadium powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Wadium do postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa chodników w Słupsku, w ciągu ulic: Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego – Zadanie nr ……………………..”. Znak sprawy: ZP.261.18.2020.ZP5. 2) w postaci elektronicznej – oryginał dokumentu wniesienia wadium, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.10. SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.6. ppkt 2a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. ppkt 2a) SIWZ. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach