Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad dostawą oraz montażem instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej częściowo na elewacji urzędu miasta w Kościerzynie oraz na dachu budynku kina w Kościerzynie, która obejmuje: 1. wykonanie izolacji dachu o powierzchni 1.100,00 m2 i obróbkami kominów z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem podkładu z płyt OSB o powierzchni 300,00 m2 2. montaż konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych 3. montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 49,08 kWp 4. montaż falowników 5. montaż systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznej 6. montaż rozdzielnic 7. wykonanie okablowania instalacji fotowoltaicznej 8. wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej 9. podłączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miasta 10. uruchomienie i rozruch instalacji 11. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną 12. wykonanie niezbędnych robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 13. zgłoszenie w imieniu Zamawiającego włączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (OSD) 14. integracja z Centrum Zarządzania Energią. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres usług objętych zamówieniem: a) nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, b) nadzór w okresie gwarancji i rękojmi (okres gwarancji: 5 lat), okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach