Przetargi.pl
Modernizacja dachu Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie.

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 301 70 61 , fax. (058) 301 11 25
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 301 70 61, fax. (058) 301 11 25
  REGON: 27666000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji części dachu o powierzchni 1102,45 m2 budynku Pałacu Opatów - Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) (załącznik nr 6) i decyzją pozwolenia na budowę nr: WUiA.I.6740.670-3.2020. PEW.172143 z dnia 03.07.2020 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska (załącznik nr 9). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała w szczególności na wymianie do 20% elementów konstrukcyjnych dachu poprzez wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek, rozbiórka pokrycia z dachówki, papy, demontaż deskowania, wykonanie nowego deskowania, membran paroprzepuszczalnych, łat i kontrłat, pokrycia dachówką ceramiczną – 1.068m2, pokrycia blachą miedzianą grubości 0,60 mm – 34,45m2, rozebranie obicia ścian drewnianych z desek – lukarny, pokrycie boków lukarn blachą miedzianą, uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, rozebranie rynien z blachy i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wykonanie nowych obróbek, rynien, rur spustowych, koszy z blachy miedzianej, rusztowań przy kominach, uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej oraz tynków, czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych, demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej instalacji, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej, okładzin stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 15 mm na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD lub równoważny) – 961,20 m2. Zamawiający wymaga aby zakres robót/prac, którego wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) był wykonywany przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umów o pracę, zakres robót/prac obejmuje wszystkie czynności na placu budowy, których wykonanie należy do przedmiotu umowy. Jeżeli czynności wskazane powyżej Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w/w czynności. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga: aby, najpóźniej przed zawarciem umowy, Wykonawca przekazał Zamawiającemu: oświadczenie o spełnieniu wymogu iż osoba/osoby wykonujące czynności, wymienione powyżej związane z przedmiotowym zamówieniem będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo do zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczących formy zatrudnienia osób, w tym celu jest w szczególności uprawniony do zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli; zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w ust. 17 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 1.1. Wadium należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 1.2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 , poz. 310). 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, w Banku Millenium nr 42 1160 2202 0000 0000 6412 1898, z podaniem tytułu: „Modernizacja części dachu Pałacu Opatów, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku”. Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 1.4. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. 1.5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ppkt 1.6. i 1.7. 1.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: wypełnione oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy- załącznik nr 2 do SIWZ, 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów; 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału. 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 12. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 13. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, jak również oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składane są w oryginale. 14. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 13, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach