Przetargi.pl
PRZEGLĄDY OKRESOWE SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NR 62/2016

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwww.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEGLĄDY OKRESOWE SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NR 62/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy autopompy i układu wodno pianowego w samochodach pożarniczych. 2. Zakres wykonania usług przeglądów okresowych określonych jak powyżej należy wykonać co najmniej zgodnie z: 1) Zakresem prac wyszczególnionym w ust. 3 oraz warunkami umowy; 2) Polskimi Normami ogólnie dostępnymi m.in. w Komitecie Normalizacyjnym; 3) Instrukcjami obsługi lub eksploatacji danego urządzenia lub narzędzi oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu; 4) Obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywanej usługi. 3. Wymagany minimalny zakres czynności przeglądu okresowego autopompy i układu wodno pianowego w samochodach pożarniczych Nazwa czynności -sprawdzenie szczelności autopompy -przegląd autopompy - smarowanie -przegląd skrzyni napędowej autopompy -przegląd wału napędowego autopompy -przegląd urządzenia zasysającego -przegląd zaworu głównego -przegląd zaworów tłocznych -przegląd manometrów i manowakuometrów -sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki sterowania autopompy -próba sprawności podzespołów wodno-pianowych ,ciśnienia i wydajności autopompy, -dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności w roku raz w roku:sierpień 2016 r. Ilość sprzętu ogółem - 12 szt. Uwaga! Dodatkowo w nw pojazdach należy dokonać następujących czynności: Scania G440 CB - wymiany oleju w trokomacie - sprawdzenie prawidłowej pracy systemu proszkowego - sprawdzenie szczelności układu sterowania - sprawdzenie prawidłowej pracy działka proszkowego ( sprawdzenie układu sterowania) - wymiana manometru glicerynowego podciśnienia ssania wody - 1 szt. Jelcz 014 A32/10 - wymiana licznika obrotów silnika - 1 szt. - wymiana dozownika środka pianotwórczego - 1 szt. - wymiana manowakuometru (01,5-01) - 1 szt. - wymiana sita nasady 110 - 1 szt. Star P142CJ A24/10 - wymiana sita nasady 110 - 2 szt. - wymiana manowakuometru (01,5-01) - 1 szt. Star 14.225 A20/10 - wymiana elektronicznego wskaźnika obrotów silnika - 1 szt. - wymiana sita nasady 110 - 1 szt. Star 12.227 Zigler FP 16/8 - wymiana wskaźnika poziomu środka pianotwórczego - 2 szt. - wymiana wskaźnika poziomu wody - 2 szt. - wymiana manowakuometru (01,5-01) - 1 szt. - wymiana licznika obrotów silnika - 1 szt. SPRZĘT STAR P142CJ A24/10 3 szt. STAR 14.225 A20/10 1 szt. JELCZ 014 A32/10 3 szt. JELCZ 010 A32/10 1 szt. STAR 12.227 Zigler FP 16/8 3 szt. SCANIA G440 CB 6x6 EHZ 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) 4. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w cyklach jak określono w ust. 3. 5. Realizacja usług odbywać się będzie w miejscowości Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog). Wykonawca realizując usługi na terenie CSLog zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie danych jednostek. 6. Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze. 8. Okres ważności przeglądu musi być zgodny z wymaganiami producenta sprzętu i obowiązującymi w tym zakresie normami (data przeglądu zostanie odnotowana w książce serwisowej sprzętu). 9. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy. 10. Zakazuje się dokonywanie wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu Dron.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 3 OWU
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach