Przetargi.pl
PRZEGLĄD PODUSZEK RATOWNICZYCH WYSOKOCIŚNIENIOWYCH HOLMATRO - SPRAWA NR 41/2015

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2015-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEGLĄD PODUSZEK RATOWNICZYCH WYSOKOCIŚNIENIOWYCH HOLMATRO - SPRAWA NR 41/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy okresowe poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych Holmatro. 2. Zakres wykonania usług przeglądów okresowych określonych jak powyżej należy wykonać co najmniej zgodnie z: 1) Zakresem prac wyszczególnionym poniżej oraz warunkami umowy; 2) Instrukcjami obsługi lub eksploatacji danego urządzenia lub narzędzi oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu; 3. Wymagany zakres czynności: Nazwa czynności w roku 1)sprawdzenie szczelności, 2)przegląd reduktorów i sterowników 3)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności - raz w roku: maj Ilość zestawów ogółem - 20 zestawów Sprzęt: Poduszki wysokociśnieniowe Holmatro 20 zestawów MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 4. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia jak określono powyżej. 5.Realizacja usług odbywać się będzie w miejscowości Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog). 6. Wykonawca realizując usługi na terenie CSLog zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie CSLog. 7. Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa (o ile wystąpią). 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze. 9. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 3 OWU
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach