Przetargi.pl
NAPRAWA CZĘŚCI SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH ORAZ SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NR 101/2013

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2013-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWA CZĘŚCI SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH ORAZ SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NR 101/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie naprawy części samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, według zadań następująco: 1)ZADANIE NR 1: Naprawa części specjalnej samochodu pożarniczego P442 DS JELCZ 014GCBA5/32 2)ZADANIE NR 2: Naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym typ Star 12.227 GBA 2,5/16 3)ZADANIE NR 3: Naprawa trokomatów motopomp pożarniczych M8/8-1 KOHLER 4)ZADANIE NR 4: Naprawa narzędzi hydraulicznych Holmatro DPU 60 P 2.Zakres wykonania usługi naprawy sprzętu określonego powyżej należy wykonać co najmniej zgodnie z: 1) Zakresem prac określonym odrębnie dla każdego z zadań 2) Polskimi Normami ogólnie dostępnymi m.in. w Komitecie Normalizacyjnym; 3) Instrukcjami obsługi lub eksploatacji danego urządzenia lub narzędzi oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu; 4) Obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywanej usługi. 3. Wymagany minimalny zakres czynności: 1)ZADANIE NR 1: Naprawa części specjalnej samochodu pożarniczego P442 DS JELCZ 014GCBA5/32 Nazwa czynności -usunięcie licznych śladów korozji na całym nadwoziu pomalowanie podkładem oraz lakierowanie pojazdu (rama koloru czarnego, błotniki koloru białego, nadwozie koloru czerwonego - lakier zwykły samochodowy. Korozja występuje na poszyciach drzwi, zabudowie części specjalnej oraz błotnikach, lakier zmatowiały, występują liczne odpryski oraz zadrapania na nadwoziu pojazdu. -naprawa autopompy : wymiana łożysk, regeneracja wału napędowego autopompy oraz podpór wału. -naprawa kompletu żaluzji: wymiana prowadnic, zamków i uchwytów zamykających, naprawa mechanizmu podtrzymującego żaluzje, wymiana zmurszałych uszczelek -naprawa urządzenia zasysającego - wymiana trokomatów - nie zasysa wody -naprawa tapicerki siedzenia kierowcy oraz pasażera- liczne ślady przetarć tapicerki oraz ubytki gąbki -naprawa włącznika oraz elektrozaworu - nie załącza autopompy. Ilość czynności w roku jednorazowo Ilość sprzętu - 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 2)ZADANIE NR 2: Naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym typ Star 12.227 GBA 2,5/16 Nazwa czynności Naprawa zbiornika wodnego: - naprawa falochronów - naprawa mocowań falochronów - wspawanie flanszy mocowania autopompy - naprawa pokrywy zbiornika - naprawa poszycia dna zbiornika Ilość czynności w roku- jednorazowo Ilość - 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 3)ZADANIE NR 3: Naprawa trokomatów motopomp pożarniczych M8/8-1 KOHLER Nazwa czynności Naprawa trokomatów motopomp pożarniczych M8/8-1 (zastosowanie zestawów naprawczych 4 szt.) Motopompy nie zasysają wody Ilość czynności w roku - jednorazowo Ilość motopomp 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 4)ZADANIE NR 4: Naprawa narzędzi hydraulicznych Holmatro DPU 60 P Nazwa czynności Naprawa - regeneracja kompletu kości i węży hydraulicznych przy narzędziach oraz pompie. Ilość czynności w roku jednorazowo Ilość zestawów - 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 4.Realizacja usług odbywać się będzie w miejscowości Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog). - zadanie nr 3 i 4. 5.Wykonawca realizując usługi na terenie CSLog zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie CSLog. 6.Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa (o ile wystąpią dla danego zadania). 7.W przypadku zadania nr 1 i 2 naprawy mogą odbyć się w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem umożliwienia przedstawicielowi Zmawiającego kontrolowania postępu prac. 8.Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę na okres 24 miesięcy. 9.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ stanowiący Ogólne Warunki Umowy. 10.Zamawiający dopuszcza wizje lokalną przez Wykonawcę w celu oględzin sprzętu, samochodów po uprzednio złożonym wniosku w tej sprawie. Wizja jest możliwa w terminie nie później niż 2 dni przed datą otwarcia w godz. 7.00-13.00, osobą kontaktową w zakresie umożliwienia i dokonania wizji jest p. Jarosław KARNOWSKI tel. 56/458 25 57. Z przeprowadzonej wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego jak powyżej sporządza notatkę lub protokół.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach