Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych na trasach B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 . Trasy linii regularnych nr B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5148346 w. 38 , fax. 895 148 562
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
  Plac Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5148346 w. 38, fax. 895 148 562
  REGON: 51040905900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych na trasach B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 . Trasy linii regularnych nr B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Barczewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych na trasach B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 . Trasy linii regularnych nr B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 : Trasa linii B1 – Barczewo Wojska Polskiego Osiedle, Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Barczewo Warmińska Pętla, Barczewski Dwór , Dąbrówka Mała Wieś , Biedowo Wieś , Barczewko Wieś. Trasa linii B2 - Barczewo Warmińska Pętla, Północna Szkoła , Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Barczewo Obrońców Warszawy, Barczewo Kościuszki , Barczewo krzyżówki Zalesie , Krupoliny , Jedzbark , Odryty , Klucznik . Trasa linii B3 - Barczewo Warmińska Pętla, Północna Szkoła , Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Sapuny , Mokiny , Skajboty. Trasa linii B4 - Północna Szkoła, Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Barczewo Warmińska Pętla, Barczewski Dwór , Dąbrówka Mała Wieś , Maruny , Szynowo , Tęguty , Tuławki wieś , Gady kolonia , Gady krzyżówka, Barczewko Wieś, Barczewko Kasztanowa, Łęgajny Kasztanowa Most , Łęgajny Dębowa , Łęgajny Szkoła , Łegajny wieś , Łegajny Pętla, Kaplityny Górne , Kaplityny , Wójtowo Gwoździe , Wójtowo górne , Wójtowo dolne. Trasa linii B5 - Barczewo Warmińska Pętla, Północna Szkoła , Barczewo Wojska Polskiego Szkoła, Barczewo Obrońców Warszawy, Barczewo Kościuszki , Barczewo krzyżówki Zalesie , Krupoliny , Jedzbark , Odryty , Klucznik Kierźliny Wieś , Studzianek , Bartołty Wielkie , Bartołty Małe , Leszno , Leszno , Bartołty Małe , Bartołty Wielkie , Tumiany Wieś, Klimkowo , Studzianek , Kierźliny Wieś , Barczewo krzyżówki Zalesie, Barczewo Kościuszki , Barczewo Obrońców Warszawy, Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Północna szkoła , Barczewo Warmińska. Trasa linii B6 - Północna szkoła , Barczewo Warmińska , Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Niedźwiedź , Ramsowo wieś , Ramsowo kolonia , Ramsówko , Wipsowo wieś, Wipsowo Osiedle Leśne Trasa linii B7 - Północna szkoła , Barczewo Warmińska , Barczewo Wojska Polskiego Szkoła , Barczewo Wojska Polskiego , Ruszajny kolonia , Łapka, Kronowo kolonia, Kronowo osiedle nad stawami , Lamkowo , Radosty kolonia , Radosty Wieś pętla. Przewóz dzieci i uczniów będzie realizowany na podstawie ulgowych biletów miesięcznych wystawionych w oparciu o imienne listy uprawnionych do korzystania z przewozu dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na liniach trasach B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 Wykonawca będzie mógł realizować kursy do miejscowości nie uwzględnionych w liniach trasach B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia: 6.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – 6.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – 6.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 6.1.4 Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania nazw Podwykonawców WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, B) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.1.A siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. C) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1.B siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. D) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.4.3 wykaz wykonanych usług przewozowych na liniach regularnych o wartości nie mniejszej niż : 300.000,00 złotych brutto wg wzoru załącznik nr 6 do siwz 6.4.1 Formularz oferty – wg wzoru załącznik nr 1 do siwz 6.4.2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 6.4.4. Wykaz potencjału technicznego wg wzoru załącznik nr 7 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach