Przetargi.pl
Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z dojazdem i ogrodzeniem

Nadleśnictwo Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gdańska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 424 15 00 , fax. 87 424 15 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Pisz
  ul. Gdańska 24
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 424 15 00, fax. 87 424 15 01
  REGON: 79001128500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z dojazdem i ogrodzeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: „Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z dojazdem i ogrodzeniem”. Parametry inwestycji Powierzchnia zabudowy – 35,00 m2 Powierzchnia użytkowa – 22,07 m2 Kubatura – 129,44 m3 Przedmiot i lokalizacji inwestycji Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu, na działce nr ewid. 56/7 w obrębie ewid. Szeroki Bór, gm. Ruciane – Nida. Zakres inwestycji obejmuje budowę: obiektu gospodarczego wraz z ujęciem wody i zbiornikiem na nieczystości ciekłe, ogrodzenia terenu, wykonania chodników. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne Obiekt jest projektowany jako parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji nośnej tradycyjnej. Projektowany budynek kryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 30o. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia: pokój, łazienka, kuchnia, wiatrołap. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Obiekt wolnostojący o konstrukcji murowanej, składający się z jednej bryły tworzącej w rzucie prostokąt. Fundament w formie płyty fundamentowej, żelbetowej. Należy zastosować beton C25/30 i zbrojenie stalą RB500W. Płytę fundamentowa ocieplić od spodu poliuretanem gr. 10 cm (λ <0,026 W/(m*K). Konstrukcja murowana z bloczków gazobetonowych grubości 24cm, ocieplona styropianem gr. 10cm (λ <0,038 W/(m*K). Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 8 cm, wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Strop z belek 12 x 20 cm, ocieplony wełną mineralną grubości 20 cm. Od dołu wykończony płytą gipsowo kartonową gr. 1,25 cm. W łazience należy zastosować płytę o podwyższonej odporności na wilgoć i ogień, a w pozostałych pomieszczeniach płytę o podwyższonej odporności na ogień. Od strony pomieszczeń użytkowych wełnę mineralną zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej. W stropie zainstalować wyłaz strychowy umożliwiający dostęp do wyłazu dachowego. Od strony poddasza wełnę mineralną zabezpieczyć płytami OSB gr. 2,2 cm. Dach o konstrukcji drewnianej – krokwiowej z drewna konstrukcyjnego C24. Murłaty 12x12cm, krokwie 7x14cm, płatew 12x12cm, zastrzały 7x14cm. Konstrukcję drewnianą zaimpregnować przeciw owadom, grzybom oraz przeciwogniowo. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej Wienerberger Holenderka Madura, naturalna czerwień. Skrajne elementy dachu wykończyć przy użyciu dachówek krańcowych zgodnie z wymaganiami producenta wybranego systemu pokrycia dachowego. W połaci dachowej zainstalować wyłaz dachowy. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej lub tworzywa sztucznego w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wentylacja strychu oraz kanalizacji poprzez wywiewki systemowe zgodnie z wymaganiami producenta pokrycia. Komin systemowy z elementów prefabrykowanych z pustaków keramzytobetonowych 2x2 wentylacyjne o minimalnych wymiarach otworów 10 x 14 cm. Na poziomie strychu nieużytkowego komin ocieplić i otynkować. Ponad dachem komin wykończyć blachą. Sposób wykończenia powierzchni komina musi być zgodny z wymaganymi określonymi przez producenta wybranego systemu. Należy zastosować kształtki zgodne z wymaganiami producenta systemu. Okna oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane. Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Posadzki i cokoły z terakoty. Ściany licowane płytkami w łazience i kuchni. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne drewniane. Szczyty budynku deskowane. Powierzchnie wszystkich widocznych elementów drewnianych muszą być szlifowane. Charakterystyka instalacji Instalacje elektryczne: instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja odgromowa, instalacja SWIN. Instalacje sanitarne: instalacja ogrzewania elektrycznego, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja klimatyzacji. 3.4 Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej - Załącznik nr 3 do SIWZ tj. a) Dokumentacji technicznej b) Przedmiarach robót c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr 11 1020 3541 0000 5402 0262 8972 z dopiskiem „Wadium przetargowe: SA.270.62.2019”. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować z sekretariacie Nadleśnictwa Pisz (I piętro), najpóźniej do terminu składania ofert. 9.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 9.4. Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 9.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy . 9.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.7. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią Załącznika nr 2A do SIWZ oraz przesłanek wkluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią Załącznika nr 2B do SIWZ. 7.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. 7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące przesłanek wkluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 7.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy wykonawcy. 7.4 Do oferty wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 2 ustawy. (niewiążący wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) 7.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 7.7 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Niewiążący wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy będzie upubliczniona na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pisz. UWAGA oświadczenia (wypełniony załącznik nr 5) nie należy składać wraz z ofertą. Aby było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy). W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 7.8.2 litera a-b). 7.12. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów wymienionych w 7.8.2 litera a-b) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 7.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 7.8 , 7.9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa punkcie 7 ppkt 8, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.15. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w 7.8. 7.16. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 22 d ust. 2 ustawy Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 5.1. Brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z członków konsorcjum odrębnie. 5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ustawy. 5.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykład takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. Ocena będzie dokonana poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 B do SIWZ) 5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów udostępniających zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach