Przetargi.pl
Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6467226, 89 6467226 wew. 40 , fax. 896 467 227
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
  ul. Czarnieckiego 69
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6467226, 89 6467226 wew. 40, fax. 896 467 227
  REGON: 70541000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rolnik.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Temat: Dostawa ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu” Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nie później niż w 2018 roku ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: ZSR.271.4A.2019. Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiot główny: CPV 16000000-5 Maszyny rolnicze CPV 16700000-2 Ciągniki CPV 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu CPV 16500000-0 Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych CPV 16400000-9 Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie CPV 43313100-1 Pługi odśnieżające lemieszowe CPV 34921100-0 Zamiatarki drogowe CPV 16100000-6 Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie później niż w 2018 roku, ciągników i maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, tj. ciągniki i maszyny rolnicze winny być fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku i technicznie sprawne. 3. Ciągniki i maszyny rolnicze powinny być kompletne i gotowe do eksploatacji. Wykonawca wraz z ciągnikami i maszynami rolniczymi jest zobowiązany przekazać prawidłowo wystawioną fakturę oraz dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami „Prawo o ruchu drogowym" niezbędne do rejestracji. 4. DOSTAWCA zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie eksploatacji maszyny rolniczej w tym zainstalowanych w niej urządzeń i nowinek technologicznych. 5. Warunki gwarancji i rękojmi: Zamawiający wyznaczył minimalny udzielonej gwarancji i rękojmi, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy. Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w czasie 24 godzin. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 2 do wzoru projektu umowy. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 7.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A). 7.2. Zaoferowane ciągniki i maszyny rolnicze powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 7.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 7.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A). 7.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane Formularzu ofertowym w tym w formularzu technicznym przez Wykonawcę. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1A) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1A), 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6) Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 7) Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 2) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach