Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o. 3. Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Pakiet 3 - 350,00 zł słownie: ( trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 2) Pakiet 5 - 230,00 zł słownie: ( dwieście trzydzieści złotych 00/100 ) 3) Pakiet 6 - 40,00 zł słownie: ( czterdzieści złotych 00/100 ) 4) Pakiet 7 - 240,00 zł słownie: ( dwieście czterdzieści złotych 00/100 ) 5) Pakiet 8 - 150,00 zł słownie: ( sto pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 6) Pakiet 9 - 510,00 zł słownie: ( pięćset dziesięć złotych 00/100 ) 7) Pakiet 10 - 200,00 zł słownie: ( dwieście złotych 00/100 ) 8) Pakiet 11 - 60,00 zł słownie: ( sześćdziesiąt złotych 00/100 ) 9) Pakiet 12 - 200,00 zł słownie: ( dwieście złotych 00/100 ) 10) Pakiet 13 - 660,00 zł słownie: ( sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 ) 11) Pakiet 14 - 50,00 zł słownie: ( pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 12) Pakiet 15 - 40,00 zł słownie: ( czterdzieści złotych 00/100 ) 13) Pakiet 16 - 450,00 zł słownie: ( czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 14) Pakiet 19 - 370,00 zł słownie: ( trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 ) 15) Pakiet 20 - 250,00 zł słownie: ( dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 16) Pakiet 21 - 240,00 zł słownie: ( dwieście czterdzieści złotych 00/100 ) 17) Pakiet 22 - 70,00 zł słownie: ( siedemdziesiąt złotych 00/100 ) 18) Pakiet 23 - 120,00 zł słownie: (sto dwadzieścia złotych 00/100 ) 19) Pakiet 25 - 30,00 zł słownie: ( trzydzieści złotych 00/100 ) 20) Pakiet 26 - 1.900,00 zł słownie: ( jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100 ) 21) Pakiet 27 - 100,00 zł słownie: ( sto złotych 00/100 ) 22) Pakiet 28 - 50,00 zł słownie: ( pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 23) Pakiet 30 - 30,00 zł słownie: ( trzydzieści złotych 00/100 ) 24) Pakiet 31 - 30,00 zł słownie: ( trzydzieści złotych 00/100 ) 25) Pakiet 32 - 130,00 zł słownie: ( sto trzydzieści złotych 00/100 ) 26) Pakiet 33 - 100,00 zł słownie: ( sto złotych 00/100 ) 27) Pakiet 35 - 3.400,00 zł słownie: ( trzy tysiące czterysta złotych 00/100 ) 28) Pakiet 36 - 670,00 zł słownie: ( sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 ) 29) Pakiet 37 - 190,00 zł słownie: ( sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100 ) 30) Pakiet 38 - 200,00 zł słownie: ( dwieście złotych 00/100 ) 31) Pakiet 39 - 250,00 zł słownie: ( dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 32) Pakiet 40 - 90,00 zł słownie: ( dziewięćdziesiąt złotych 00/100 ) 33) Pakiet 41 - 590,00 zł słownie: ( pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach