Przetargi.pl
Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod droga na Strudze Dajtki w Olsztynie

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod droga na Strudze Dajtki w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod droga na Strudze Dajtki w Olsztynie. W ramach w/w zamówienia, przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: • dostosowanie tymczasowej kładki dla pieszych przekazanej przez Zamawiającego do warunków lokalnych • rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej nad przepustem i na dojazdach; • rozbiórka istniejącego betonowego przewodu przepustu; • wykonanie fundamentu kruszywowego na odpowiednio przygotowanym podłożu gruntowym; • posadowienie przewodu przepustu z rury stalowej karbowanej; • wykonanie zasypki kruszywowej ; • wykonanie umocnień wlotu i wylotu przepustu z kamienia z zasobów ZDZiT; • odtworzenie nawierzchni drogowej na jezdni; • odtworzenie terenów zielonych i uporządkowanie terenu;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może wraz z ofertą złożyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach