Przetargi.pl
„Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych w budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A”

Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 6216986 , fax. 0-87 6216986
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna
  ul. Sikorskiego
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 6216986, fax. 0-87 6216986
  REGON: 79000289600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bursa.elk.pl/bip_bursa/ oraz https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/lista/1/ogloszenia_przetargow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych w budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych w budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A”- 22 pokoje: - wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-51,70 m - obsadzenie podokienników z MDF gr. 2 cm ser. 30 cm w ścianach z cegieł – –22 szt. - montaż profili ochronnych narożnikowych – 55 m - posadzki listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – profile –354,20 m - zabezpieczenie podłogi folią – 437,36m2 - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m2 – 165,66 m2 - przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 1432,86m2 - gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 14” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe – 995,50 m2 - systemowe tynki wykańczające na ścianach – tynk strukturalny, żywiczny mozaikowy ziarno 0,8-1,2 mm w jasnych barwach –736,78 m2 - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 60x120cm –165,66 m2 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian tynków wewnętrznych sufitów – 165,66 m2 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 457,16 m2 Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – przedmiar robót dla 1 pokoju, a w ramach zadania przewidziany jest remont i modernizacja 22 pokoi. Wykonawca realizując prace będzie musiał odbywać roboty budowlane na funkcjonującym obiekcie, w związku z czym terminarz prac musi być z synchronizowany z organizacją pracy placówki - prace prowadzone sukcesywnie po maksymalnie 3 pokoje; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy; Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionych materiałów; Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac; Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizację, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsca robót w trakcie i po zakończeniu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach