Przetargi.pl
PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1824,94 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLNIEW: NR 843556P NA DŁUGOŚCI 1583,77 MB (OD 0+906 DO 2+489) ORAZ NR 843587P NA DŁUGOŚCI 241,17 MB ( OD 1+101,83 DO 1+343)

Gmina Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7316283, 7316402 , fax. 962 7316283, 7316402
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobyla Góra
  Plac Wiosny Ludów 1 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7316283, 7316402, fax. 962 7316283, 7316402
  REGON: 25085538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylagora.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1824,94 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLNIEW: NR 843556P NA DŁUGOŚCI 1583,77 MB (OD 0+906 DO 2+489) ORAZ NR 843587P NA DŁUGOŚCI 241,17 MB ( OD 1+101,83 DO 1+343)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1824,94 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLNIEW: NR 843556P NA DŁUGOŚCI 1583,77 MB (OD 0+906 DO 2+489) ORAZ NR 843587P NA DŁUGOŚCI 241,17 MB ( OD 1+101,83 DO 1+343) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg 2. Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje wykonanie: Inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Kobyla Góra w terenie zabudowanym - po istniejącym pasie drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, kategoria drogi L. Obejmuje: - przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,00 m, - uzupełnienie poboczy gruntem i wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym z odzysku (korytowanie), - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie przepustu ? 400 pod zjazdami, - karczowanie drzew znajdujących się w pasie drogowym ( materiał do zagospodarowania przez inwestora) Konstrukcja nawierzchni jezdni - istniejące podłoże gruntowe niewysadzone z podbudową tłuczniową na całym odcinku do rozbiórki i wbudowania w pobocze zgodnie z przekrojem poprzecznym. - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr 15 cm na szerokości 3,3 mb. - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0;31,5 mm gr. 12 na szer. 3,3 mb, - nawierzchnia bitumiczna - mieszanka mineralno asfaltowa gr. 5 cm na szer. 3 mb Konstrukcja nawierzchni poboczy G1 Umocnienie warstwa kruszywa łamanego z korytowania gr 10 cm, Warstwa wyrównawcza z gruntu średniej grubości 10 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.902,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny umożliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego na Nr konta: nr rachunku bankowego: 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z dopiskiem na przelewie ZP 271.5.2015r. PRZEBUDOWY NA DŁUGOŚCI 1824,94 MB DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MYŚLNIEW: NR 843556P NA DŁUGOŚCI 1583,77 MB (OD 0+906 DO 2+489) ORAZ NR 843587P NA DŁUGOŚCI 241,17 MB ( OD 1+101,83 DO 1+343) 6.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium, przyjęty zostaje termin jego wpływu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium należy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylagora.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach