Przetargi.pl
Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ulicy Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem na mieszkanie dla wychowanków Domu Dziecka

Dom Dziecka w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Niepodległości 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6242517 , fax. 89 6242517
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka w Szczytnie
  ul. Niepodległości 15 15
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6242517, fax. 89 6242517
  REGON: 51950195000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domdziecka.szczytno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ulicy Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem na mieszkanie dla wychowanków Domu Dziecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ulicy Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem na mieszkanie dla wychowanków Domu Dziecka Opis przedmiotu: Istniejące parametry budynku: Powierzchnia zabudowy 203,00 m2 POLSKA NORMA PN-ISO 9836; Kubatura 921,00 m3; Powierzchnia użytkowa 161,24 m2; Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych: Naprawa istniejącego pokrycia dachowego, poprzez ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubości 5,2 mm.; Wymiana obróbek blacharskich ścianki attykowej; Wymiana rynien dachowych i spustowych na nowe; Naprawa tynku na istniejących kominach; Wymiana obróbek blacharskich pasa nadrynnowego i pod rynnowego; Drobne naprawy tynków cem-wap zewnętrznych; Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej; Docieplenie ścian budynku; Hydro-izolacja i docieplenie fundamentów; Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do WT; Likwidacja dwóch wejść do budynku; Wykucie otworu okiennego; Wykonanie nowych posadzek w budynku; Zmiana układu pomieszczeń w budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów z pomocą nowych ścianek działowych z gazobetonu; Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ( pozostawiając istniejące przyłącze); Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan; Wymiana instalacji c.o.; Wymiana okładzin ścian - tynk gipsowy; Wykucie otworów drzwiowych wewnętrznych; Wykonanie sufitów podwieszanych 2x g-k; Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu należy opracować zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); ustawą z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane; ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach