Przetargi.pl
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Mokoszyńska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 48 15-832-34-71
 • Data zamieszczenia: 2022-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie
  Mokoszyńska 1
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 48 15-832-34-71
  REGON: 292450509
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu.Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe.Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022. ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6.(Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze z zakresu ogólnobudowlanego, instalacji wod-kan i C.O, instalacji elektrycznych na prawej stronie III piętra).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.Roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia będą polegać na pracach budowlanych-adaptacyjnych, których dokładny zakres i opis umieszczono w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane konieczne do realizacji zadania zgodnie z DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ i przedmiarem robót.Zakres prac jest objęty całym zamówieniem i jedną umową. Konieczny termin wykonania do końca terminu umownego założonego przez Wykonawcę.Zakres prac (rozliczeń za wykonane roboty) jest objęty jedną umową całościową i ma charakter ryczałtowy, należy więc wykonać pełen zakres robót budowlanych zamieszczonych w przedmiarze, wraz z ewentualnymi pracami pobocznymi koniecznymi do wykonania zadania głównego zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego.Zamawiający przewiduje jeden całościowy odbiór końcowy po zakończeniu całości prac-robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: DOKŁADNY OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW W PKT. XV SWZ ZAMAWIAJĄCEGO.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 PLN.W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż: 200.000,00 PLN.1.3.Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że należycie wykonali co najmniej:2 roboty budowlane.Każda z robót budowlanych musi być:1)wykonana w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie;2)o wartości nie mniejszej niż 280.000,00zł brutto każda;Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach