Przetargi.pl
Przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z, ul. Wodna w Lipianach

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Lipiańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 881 13 00 , fax. 91 506 55 00
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
  Lipiańska 4
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 881 13 00, fax. 91 506 55 00
  REGON: 811684166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z, ul. Wodna w Lipianach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach” zamówienia obejmującego naprawę i wzmocnienie nawierzchni jezdni polegającej na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni betonowej oraz remontu nawierzchni kamiennej wraz z remontem i budową chodników na działce nr 174 i 430 obręb Lipiany 2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) remont chodników i krawężników; 2) przedłużenie chodnika; 3) przełożenie nawierzchni zjazdów z korektą wysokościową; 4) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego; 5) regulacja połączenia nowej nawierzchni asfaltowej z istniejąca nawierzchnia kamienną; 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16S – warstwa wiążąca 4 cm; 7) ułożenie geosiatki z włókien szklano – węglowych; 8) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna 4 cm; 9) remont nawierzchni z kostki kamiennej oraz kamienia polnego o powierzchni 165 m2 wraz z uzupełnieniem podbudowy i nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach