Przetargi.pl
Budowa „skojarzonego systemu gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystującego odnawialne źródła energii” w Szczecinie przy al. Piastów 41, realizowana jako „zaprojektuj i wybuduj”. (3 postępowanie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa „skojarzonego systemu gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystującego odnawialne źródła energii” w Szczecinie przy al. Piastów 41, realizowana jako „zaprojektuj i wybuduj”. (3 postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: Audytu energetycznego i świadectwa energetycznego, wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowego projektu wykonawczego, przedmiaru robót,kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, BIOZ; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymagana. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową; Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa) i dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót; Wykonanie regulacji, nastawień i pomiarów urządzeń i instalacji, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i DTR-kami; Zapewnienie przeglądów serwisowych oraz pełen serwis gwarancyjny urządzeń grzewczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Sposób i forma wniesienia wadium podane zostały w dziale VIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach