Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej w 2019 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, C. K. Norwida
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48943552010 , fax. +48943552011
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  C. K. Norwida 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48943552010, fax. +48943552011
  REGON: 330392390
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niwa.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej w 2019 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2019 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA określona w Załączniku nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 1399 MWh: co stanowi sumę planowanej ilości około 1363 MWh dla zasilania podstawowego - taryfa B 23 oraz około 36 MWh dla zasilania rezerwowego - taryfa C 21. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018.755 t.j. ze zmianami) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie zgodności oferty z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: a) Formularza Ofertowego, b) Załącznika nr 1A Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. 2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 3) Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie. 4) Informacja o dokumentach składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarta jest w podrozdziale VI.A SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach