Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych oraz urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrej

"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 72-210 Dobra, ul. Wojska Polskiego 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 39 14 615 , fax. +48 91 39 16 111
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Wojska Polskiego 23
  72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 39 14 615, fax. +48 91 39 16 111
  REGON: 320209761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkdobra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych oraz urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej. Zamówienie dotyczy punktów poboru energii – budynków, lokali administracyjnych i urządzeń komunalnych rozmieszczonych w granicach administracyjnych gminy Dobra. Szczegółowe zestawienie punktów poboru wraz z danymi technicznymi zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.2. Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie zamówienia (do końca 2023 roku) wynosi: 175 000 kWh (175,000 MWh).Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:- warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;2) doświadczenia: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 100 MWh.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach