Przetargi.pl
Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap i (odcinek A-D)

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 926 200 , fax. 913 926 206
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1
  72200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 926 200, fax. 913 926 206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.nowogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap i (odcinek A-D)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej – etap I (odcinek A-D). Etap I obejmuje następujący zakres prac: – budowa drogi dł. 241,00 m o szerokości zmiennej 5,00 -5,50 m, nawierzchnia z kostki betonowej; – budowa wjazdu, wjazdów do posesji, wjazdów do garaży, nawierzchnia z kostki betonowej, – budowa chodnika dł. 205,00 mb, schodów, nawierzchnia z kostki betonowej, – ułożenie rur osłonowych, – budowa kanalizacji deszczowej dł. 81,00 m (studnie KD1, KD2, KD6, KD7, KD8 wpusty WD1, WD2, WD3, WD4). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. I O/Nowogard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przed upływem terminu składania ofert dołączyć do oferty. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 7.4. niniejszej SIWZ. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy p.z.p. 8. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach