Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - IV etap

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 768 98 00, , fax. 95 768 98 18
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Chrobrego 6
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 768 98 00, , fax. 95 768 98 18
  REGON: 81176307800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.choszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - IV etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/ Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w wyznaczonej części I piętra budynku wraz z rozdzielnicą podłączoną do rozdzielnicy głównej. Demontaż starej instalacji. Wymiana wszystkich przewodów, rozdzielnic, lamp, wyłączników, gniazdek itp. w części użytkowanej oraz montaż w części dobudowanej. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na korytarzu jako odrębna instalacja niezależna od oświetlenia. Wymiana wszystkich lamp oraz montaż w nowej części zgodnie z przedmiarem na lampy typu LED. 2/ Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej obejmującej pomieszczenia w nowej części: sekretariat, biuro komendanta, biuro zastępcy komendanta. 3/ Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej wszystkich pomieszczeń. 4/ Doprowadzenie instalacji wodociągowej i sanitarnej oraz montaż w nowej części. 5/ Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych zgodnie z projektem wraz z ościeżnicami, kompletem okuć klamek i zamków. Okleina naturalna dębowa- dąb biały, 6/ Remont wnętrza i przebudowa ścian wewnętrznych budynku administracyjno – garażowego komendy: I) I PIĘTRO zakres prac: Obecna świetlica, pokoje zarządzania kryzysowego i biura 13,14,15 • Wyburzenie ścian w obecnej świetlicy, pokojach Zarządzania Kryzysowego i biur 13, 14. 15 i wykonanie przejścia poprzez obecny magazyn do nowej części, • Wydzielenie pomieszczeń biurowych poprzez wykonanie ścian działowych i wejść, • Wstawienie kompletnych drzwi jednoskrzydłowych uchylnych wraz z okuciem i zamkiem typu yeti o wymiarach wg projektu, • Wstawienie parapetów do okien wraz z obróbką w nowo -wybudowanej części oraz w dwóch oknach obecnego magazynu, • Wykonanie instalacji sanitarnej w nowej części oraz przebudowywanej, • Wykonanie instalacji CO i montaż grzejników w nowej części oraz przerobienie lokalizacji grzejników w starej części wg potrzeb, 1) Pomieszczenia biurowe (1.02., 1.03., 1.04., 1.05., 1.06.; 1.07.; 1.08.; 1.09.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.: - nałożenie gładzi na ściany i tynku, - malowanie ścian i sufitu, obniżenie sufitu - położenie paneli winylowych o parametrach: grubość całkowita - 2,5 mm, warstwa użytkowa - min 0,55mm, waga całkowita - 4000 g/m2, zabezpieczenie – powłoka Top Clean XP, gwarancja- 10 lat w kolorze Medium Grey wraz z listwami przypodłogowymi z MDF-u lub HDF-u pokrytego PCV o wysokości 80 mm. - wstawienie kompletnych drzwi wraz z okuciem i zamkiem typu yeti, parametry drzwi o wymiarach jak w projekcie jednoskrzydłowe z ościeżnicami 10cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym - dodatkowo w pomieszczeniu ksero (1.09.) drzwi przesuwane, 2) Komunikacja - nałożenie gładzi na ściany i tynku, - malowanie ścian, - poszerzenie przejścia, - wykonanie podwieszanego sufitu, - wyrównanie poziomu między korytarzami, likwidacja progu poprzez uzupełnienie posadzki w pomieszczeniach jak na projekcie, - usunięcie lamperii i nałożenie tynku żywicznego do wysokości 160 cm, malowanie ścian, - zbicie i położenie nowych płytek gresowych o wymiarach 60*60 - wstawienie kompletnych drzwi wraz z okuciem i zamkiem typu yeti 3) WC męski i damski, wc sekretariat (1.20.; 1.21.; 1.22.): - tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, - położenie płytek gres 60*60 na podłogach wraz z klejem, fugowanie, - wstawienie kompletnych drzwi z tulejami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła wraz z okuciem i zamkiem typu yeti w wymiarach wg projektu - położenie płytek gres na ścianach w rozmiarach 30*30 z klejem i fugami - wstawienie białej armatury wraz z bateriami, - montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, - podwójne wykonanie hydroizolacji na podłodze oraz w strefach mokrych wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej. 4) Aneks kuchenny (1.23.): - malowanie ścian, - położenie płytek nad blatem, - wstawienie kompletnych drzwi wraz z okuciem i zamkiem typu yeti, - sufit podwieszany, Wszystkie pomieszczenia w budynku, garażach, komunikacji należy wykonać „na gotowo” tzw. pod klucz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zaleca się także, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium wnoszone jest przez pełnomocnika/pośrednika. 2.Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz powinny zostać złożone wraz z ofertą lub w oddzielnym opakowaniu w miejscu wskazanym w Rozdziale VII do składania ofert z opisem analogicznym jak dla oferty z dopiskiem wadium. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) powinien być złożony w oryginale. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - przez okres związania ofertą.6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 siwz.7.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie Bank PKO SA II Oddz. Choszczno 90 1020 4867 0000 1602 0074 9499. 8.Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań szczegółowych w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach