Przetargi.pl
Przywrócenie drożności rurociągu fi400 mm, oraz obniżenie lustra wody na rozlewisku pod Mielnem Pyrzyckim, obręb Mielno, gmina Kozielice

Gmina Kozielice ogłasza przetarg

 • Adres: 74-204 Kozielice, Kozielice
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5630377 w. 36, 5630371 , fax. 091 5630365
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozielice
  Kozielice 73
  74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, fax. 091 5630365
  REGON: 00054158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie drożności rurociągu fi400 mm, oraz obniżenie lustra wody na rozlewisku pod Mielnem Pyrzyckim, obręb Mielno, gmina Kozielice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac, które obejmują przywrócenie drożności rurociągu fi 400 mm, oraz obniżenie lustra wody na Rozlewisku pod Mielnem Pyrzyckim, obręb Mielno, gmina Kozielice w zakresie : - organizacja zaplecza oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; - wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca składowania materiałów i maszyn oraz miejsce składowania opadów; - posadowienie tymczasowego kontenera socjalnego dla pracowników; - zabezpieczenie przeciwpożarowe; - prace ziemne wykopy rowu pod rurociąg; - dowóz piasku pokładowego i zagęszczenie przy użyciu zagęszczarki; - rozwózka materiałów budowlanych; - ułożenie rurociągu i studni oraz podłączenie rur do studni; - równanie terenu po wykopach; - prace końcowe i porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków : zgodnie z SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach