Przetargi.pl
Przebudowa wraz z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz z remontem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, Nadbrzeżna 5a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o.
  Nadbrzeżna 5a
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  REGON: 230443311
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanikom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz z remontem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa wraz z nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz z remontem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5a w Lubawce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000,- zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techn. lub zawodowa:a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub biurowego (usługowego) o powierzchni użytkowej budynku większej niż 150 m2. (Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy).b. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:b.i. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.• Doświadczenie zawodowe(*1) na stanowisku kierownika budowy w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub biurowego (usługowego)(*1) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm. – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach