Przetargi.pl
Prace budowlane w budynku administracyjnym Głogowskiego Szpital Powiatowego sp. z o.o.

"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Tadeusza Kościuszki 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  REGON: 000308784
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace budowlane w budynku administracyjnym Głogowskiego Szpital Powiatowego sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie obejmuje wykonanie prac w zakresie wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych (m. in. roboty rozbiórkowe zerwanie posadzki i cokołów z tworzyw sztucznych, rozebranie posadzek z płytek, demontaż podłogi z płyt na stelażu stalowym oraz balustrad i okładzin schodów, zerwanie posadzki cementowej, rozebranie ściany z cegieł, demontaż okien i drzwi, wykonanie posadzek cementowych, ułożenie posadzek i cokołów z tworzyw sztucznych, wykonanie tynków i gładzi, tapetowanie ścian, malowanie ścian i sufitów, montaż okien i drzwi, ułożenie okładzin schodów i cokołów z płytek) w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku administracyjnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. przy uwzględnieniu standardów materiałowych i jakościowych wykonania robót w pomieszczeniach biurowych Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. określonych przez zamawiającego stanowiących Załącznik do SWZ.Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane=, z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, oraz z obowiązującymi normami.Zaleca się, by wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz wykonania zamówienia.2. Rozliczenie robót odbywać będzie się na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, sporządzonego na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik do SWZ.3. Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano:• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych;• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających na pracach ogólnobudowlanych.6. Zamawiający nie przewiduje:6.2. wykorzystania aukcji elektronicznej.6.3. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6.4. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach