Przetargi.pl
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, monitorowanego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (059)8424894 , fax. (059) 8426576
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza
  Mickiewicza 32
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. (059)8424894, fax. (059) 8426576
  REGON: 77160276200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo2.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, monitorowanego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku polegająca na poprawie orientacji płyty boiska względem istniejącej sali sportowej, zmianie nawierzchni na syntetyczną, instalacji odwodnienia, monitoringu wizyjnego, urządzeń sportowych oraz ogrodzenia i piłkochwytów. 2. Po przebudowie obiekt będzie spełniał wymogi boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22m przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę (dwa pola poprzeczne) i w tenisa ziemnego. 3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac (również organizacją zaplecza budowy) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność bezwzględnie: − sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126) − wykona plan organizacji terenu budowy − sporządzi harmonogram rzeczowo – terminowy. Niniejsza dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4. W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres prac zgodnie z projektem: − rozbiórka nawierzchni bitumicznej znajdującej się poza obrysem nowej płyty oraz w miejscach posadowienia fundamentów urządzeń sportowych wraz z podłożem i fundamentami, − sfrezowanie pozostałej części boiska wraz z usunięciem luźnych i zniszczonych fragmentów, − usunięcie poza powierzchnię istniejącej płyty warstw organicznych i mineralnych do poziomu stabilnego gruntu, − wykonanie podkładu betonowego na podsypce z pospółki, − ukształtowanie spadków poprzecznych, − wykonanie warstwy wyrównawczej z masy syntetycznej, − wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe, ogrodzenie i piłkochwyty, − wykonanie właściwej nawierzchni syntetycznej zgodnie z wybraną technologią, − wykonanie wokół boiska nawierzchni przepuszczalnej z elementów betonowych lub z tworzywa, − wykonanie połączenia istniejącej nawierzchni z polbrukiem przy wejściu na obiekt, − montaż systemowych urządzeń sportowych – bramek, słupków do siatek i stojaków z tablicami do koszykówki, − montaż na dłuższych bokach boiska systemowego ogrodzenia stalowego o wysokości 4 m, − montaż bramy od strony budynku szkoły oraz wykonanie dwóch dodatkowych przejść w ogrodzeniu od strony sali gimnastycznej, − montaż na krótszych bokach boiska wraz z wyprowadzeniem na dłuższe boki po 3m w każdym narożniku piłkochwytów systemowych o wysokości 6m, − wykonanie w narożnikach północnych wpustów deszczowych z osadnikiem piasku i podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej na działce,  budowa instalacji teletechnicznej wraz z montażem dwóch kamer zewnętrznych na ścianie sali gimnastycznej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8-16 do SIWZ Uwaga: Wykonanie instalacji oświetlenia terenu nie stanowi przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu komplet wniosków materiałowych zatwierdzonych przez projektanta remontu elewacji. 7. Zaplecze budowy przekazane przez Zamawiającego zostanie przygotowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego ryzyko. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje kabinę WC i śmietnik. Uwaga: Zamawiający przewiduje również realizację robót budowlanych związanych z remontem elewacji sali gimnastycznej na terenie przylegającym do placu budowy od strony północnej boiska. Roboty elewacyjne rozpoczną się od ściany południowej w celu zminimalizowania uciążliwości na późniejszych etapach budowy dla obu wykonawców. 8. Teren budowy i zaplecza należy odpowiednio oznakować. Wymagane jest: 1) wywiezienie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych i ich utylizacja, 2) ochrona zieleni, 3) po wykonaniu prac budowlanych doprowadzenie terenu budowy i zaplecza do stanu należytego. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca organizował cotygodniowe narady robocze z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy. 10. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących całość robót fundamentowych i nawierzchniowych pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”; b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; d) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 8.2. SIWZ; f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, jeżeli dotyczy; 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie, które Wykonawca składa zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w oryginale w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach