Przetargi.pl
Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 834 999 , fax. 586 834 899
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 586 834 999, fax. 586 834 899
  REGON: 19168640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim zlokalizowanego na działce nr 22/36 obręb 0012 przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, do którego dostęp ruchu kołowego zapewniony będzie od wschodu od ulicy Kossaka oraz od północy za pośrednictwem ciągu pieszo jezdnego. Obsługa ruchu pieszego możliwa będzie ze wszystkich kierunków. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: 1) MODERNIZACJA UKŁADU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ, 2) MAŁA ARCHITEKTURA, 3) ZIELEŃ, 4) OŚWIETLENIE TERENU, 5) KANALIZACJA DESZCZOWA, 6) USUNIĘCIE KOLIZJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, 7) PIELĘGNACJA ZIELENI. 2. Warunki prowadzenia robót: 2.1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram winien być sporządzony w porozumieniu z Zamawiającym. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót zabezpieczyć stały i bezpieczny dostęp do budynku osobom korzystającym z usług przy ul. Grunwaldzkiej 25 (właściwe oznakowanie i wygrodzenie przejść). 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić funkcjonowanie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. Do robót uciążliwych zalicza się min.: prace powodujące nadmierny hałas, prace powodujące drgania, prace powodujące zapylenie i inne prace powodujące zakłócenia pracy użytkownikom budynku . 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osób nieupoważnionych. Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi plac robót do należytego porządku oraz odtworzy istniejącą infrastrukturę która w wyniku robót uległa zniszczeniu, po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: - opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, - zaplecza socjalno-magazynowego, - opomiarowanego punktu poboru wody ; - zamontowania rękawa do transportu gruzu oraz zabezpieczenie rusztowania siatkami osłonowymi; - uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach