Przetargi.pl
Przebudowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 w Gdyni

GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
  ul. Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 191439845
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 na działce nr 988 obręb Mały Kack Gdynia, na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PRIMTECH Szymon Kita w skład której wchodzą:1) Projekt budowlany „Przebudowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ), 2) Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa bieżni oraz skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ), 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie nawierzchni typu natrysk (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),4) Opis techniczny do nawierzchni poliuretanowej „typu NATRYSK” oraz dwa rysunki przedstawiające przekroje przez projektowane nawierzchnie (stanowiące załącznik nr 13 do SWZ).Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach