Przetargi.pl
Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku

GMINA OSIEK ogłasza przetarg

 • Adres: 83-221 Osiek, ul. Kwiatowa 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OSIEK
  ul. Kwiatowa 30
  83-221 Osiek, woj. pomorskie
  REGON: 191675681
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiek.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: 1) Budowę boiska do gry w piłkę nożną, boiska do koszykówki i siatkówki oraz innych obiektów służących do uprawiania sportu:2) Rozbudowę hali sportowej o siłownię ogólnodostępną:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga:1) aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, podobne do objętej przedmiotem zamówienia, polegające na budowie lub przebudowie obiektów sportowych, w tym jedna polegająca na budowie toru rowerowego pumptrack – wyprofilowanego terenu wykończonego nawierzchnią asfaltową.2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia kierownika robót, posiadającego wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i odpowiednie kwalifikacje dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach