Przetargi.pl
Budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni

GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
  ul. Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 191439845
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w dzielnicy Chylonia w Gdyni, dz. nr 2689 obręb 0010 Chylonia, na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk w skład której wchodzą:1) Projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ), 2) Projekt wykonawczy „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ), 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa skateparku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ).Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę skateparku o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 75.000,00 zł brutto,2) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach