Przetargi.pl
Wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Hubalczyków 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598460620
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  Hubalczyków 1
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598460620
  REGON: 770901511
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełna nazwa postępowania Wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 11. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezależnej wentylacji mechanicznej / klimatyzacji Pracowni genetycznej / PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 12. Zakresy robót budowlanych do realizacji:1) Dostawa i montaż urządzeń składowych systemu;2) Wykonanie podłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych;3) Wykonanie niezbędnych robót budowlanych rozbiórkowych, wykończeniowych i odtworzeniowych;4) Rozruch urządzeń, szkolenie personelu Zamawiającego;5) Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wydajności wentylacji w celu potwierdzenia parametrów projektowanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót określone w Części III SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach