Przetargi.pl
Dostawa zestawów jednorazowych z użyciem robota chirurgicznego do zabiegów urologicznych wraz z dzierżawa robotą dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, Dębinki 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. Tel. 0 58 584 48 99
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. Tel. 0 58 584 48 99
  REGON: 000288640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów jednorazowych z użyciem robota chirurgicznego do zabiegów urologicznych wraz z dzierżawa robotą dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:a. dostawa zestawów jednorazowych z użyciem robota chirurgicznego do zabiegów urologicznych dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.b. dzierżawa robotycznego systemu chirurgicznego dla Kliniki Urologii UCK zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.2. Wymienione w pkt. 1a wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SWZ. Niespełnienie wymagań określonych w załączniku nr 4 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.3. Wymieniony w pkt. 1b system musi spełniać parametry określone w załączniku nr 5 do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 5 do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach