Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16 E
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (0-59) 8420 730 , fax. (0-59) 8420 284
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
  ul. Słoneczna 16 E
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. (0-59) 8420 730, fax. (0-59) 8420 284
  REGON: 770983124
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w ramachzadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno – Bydlino w km 4+120,00 – 7+090,29"W ramach przedsięwzięcia planuje się:rozbudowę drogi powiatowej ( jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze),budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo (na obszarach zabudowanychpowierzchniowo lub ewentualnie poprzez kanalizację deszczową),budowę oświetlenia drogowego,rozbiórkę obiektów mostowych,budowę przepustów drogowych,organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciuo warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieciusunięcie kolidujących z rozbudową drogi drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach