Przetargi.pl
Wykonanie koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zajezierskim oraz na budowę wieży widokowej w Sztumie

Miasto i Gmina Sztum ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sztum
  ul. Mickiewicza 39
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  REGON: 170747773
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zajezierskim oraz na budowę wieży widokowej w Sztumie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zajezierskim (Sztumskim)1) Zakres rzeczowy powinien obejmować m.in.:1.1. przebudowę i rozbudowę kąpieliska polegającą m.in. na jego pogłębieniu i poszerzeniu wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym pomostami,1.2. budowę plaży trawiastej (zielona plaża) i plaży piaszczystej,1.3. przebudowę bądź budowę budynków zaplecza plaży, w tym m.in. magazynów na sprzęt wodny i sportowy, pomieszczeń socjalnych i gastronomicznych, pomieszczeń dla ratowników wraz z niezbędnym wyposażeniem ratownicznym,1.4. przebudowę bądź budowę zespołu toalet ogólnodostępnych oraz przebieralni,1.5. budowę innych atrakcji wodnych w strefie kąpieliska, takich jak minizjeżdżalnie, dmuchany tor przeszkód, wyrzutnię i wyciąg do nart wodnych i wakeboardu itp.,1.6. infrastrukturę do uprawiania żeglarstwa (Kadety),1.7. budowę stanowiska dla ratowników wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem ratownicznym,1.8. wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,1.9. wykonanie oświetlenia terenu,1.10. wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska i terenów bezpośrednio przyległych,1.11. wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, itp.),1.12. zaprojektowanie zieleni,1.13. zaprojektowanie ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami.2) Obszar opracowania został przedstawiony na załączniku graficznym (Załącznik nr 1.1. do SWZ).3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1.1. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w formie papierowej i dxf w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,1.2. Wykonanie koncepcji budowy, rozbudowy przebudowy i modernizacji plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,1.3. Opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) zawierającego:a) projekt zagospodarowania terenu,b) projekt architektoniczno-budowlany,c) projekt techniczny,1.4. Opracowanie projektu wykonawczego (3 egz.),1.5. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),1.6. Opracowanie przedmiaru robót (2 egz.),1.7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2 egz.),1.8. Przekazanie przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej np. doc, dwg, ath oraz pdf – (1 egz.),1.9. Dwukrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego,1.10. Uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opracowań (np.: operatów, raportów, powiązanych projektów), badań, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów umożliwiających uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.1.11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.1.12. Przeprowadzenie procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby).1.13. Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,1.14. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),1.15. Opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją.4) Zamawiający wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego do przedłożonej koncepcji projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe będą uzgadniane docelowo w trakcie ich opracowywania.5) Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i powinna zawierć opis zastosowanych rozwiązań dostępności dla tych osób.6) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane tj. z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351).Część II – Budowa wieży widokowej w Sztumie1) Zakres rzeczowy powinien obejmować m.in.:1.1. budowę wieży widokowej o konstrukcji stalowej z elementami kompozytowymi wrazz wyposażaniem tj. instalacją odgromową, instalacją oświetleniową iluminacyjną, instalacją monitoringu,1.2. zagospodarowanie terenu wokół wieży wraz z zielenią,1.3. wykonanie dojazdu do wieży widokowej z drogi gminnej,1.4. wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową oświetlenia do ścieżki przy Jeziorze Zajezierskim,1.5. budowę elementów małej architektury m.in. ławek, kosze na śmieci, stojaków na rowery,1.6. zaprojektowanie ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami.2) Obszar opracowania został przedstawiony na załączniku graficznym (Załącznik nr 1.2. do SWZ).3) Zakres zamówienia umowy obejmuje w szczególności:3.1. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w formie papierowej i dxf w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,3.2. Wykonanie koncepcji budowy wieży widokowej w Sztumie – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,3.3. Opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) zawierającego:a) projekt zagospodarowania terenu,b) projekt architektoniczno-budowlany,c) projekt techniczny,3.4. Opracowanie projektu wykonawczego (3 egz.),3.5. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),3.6. Opracowanie przedmiaru robót (2 egz.),3.7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2 egz.),3.8. Przekazanie przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej np. doc, dwg, ath oraz pdf – (1 egz.),3.9. Dwukrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego,3.10. Uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opracowań (np.: operatów, raportów, powiązanych projektów), badań, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów umożliwiających uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.3.11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.3.12. Przeprowadzenie procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby).3.13. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),3.14. Opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją.4) Zamawiający wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego do przedłożonej koncepcji projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe będą uzgadniane docelowo w trakcie ich opracowywania.5) Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i powinna zawierć opis zastosowanych rozwiązań dostępności dla tych osób.6) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane tj. z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach