Przetargi.pl
Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal

Nadleśnictwo Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, Długa 64
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889818
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaliska
  Długa 64
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889818
  REGON: 190036750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kaliska.gdansk.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal, na terenie działki nr działka nr 167/3LP, obręb Odry, gmina Czersk obszar wiejski, powiat chojnicki, nr inwentarzowy 108/038. Obiekt o powierzchni zabudowy 116,49m2, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, w technologii murowanej, z cegły, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, o kącie pochylenia połaci 45 stopni, krytym dachówką ceramiczną. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starych i wykonanie nowych elementów więźby dachowej tj. deski okapowej, gzymsowej wiatrowej, łat, częściowo murłat, płatwi, mieczy i zastrzałów, krokwi i kleszczy, wskazanych przez inwestora, wykonanie deskowania połaci, pokrycia z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskiej (okap i wiatrownice) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym, wykonanie orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej oraz instalacji odgromowej budynku, wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, wymiana belek stropowych wskazanych przez Inwestora, naprawa muru ceglanego metodą zszywania pęknięć z wykorzystaniem kotew spiralnych. Elementy drewniane impregnowane. Materiały z rozbiórki, zdemontowane stanowią własność Wykonawcy.Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (wniosku materiałowego), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Inspektora nadzoru.UWAGA ! Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić przed montażem z Zamawiającym.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne.Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne w języku polskim. Roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Elementy budowlane i instalacyjne, co do których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy dostarczyć wraz z atestami i świadectwami dopuszczenia potwierdzającymi posiadanie wymaganej klasy.Uwaga! Do oferty należy przedstawić kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi dla poszczególnych pozycji kosztorysowych na szablonie (załączniku nr 2 do SWZ). Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznejlub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokościco najmniej 20 000,00 zł.b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 40 000,00 zł.2. Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznejlub zawodowej.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda z nich na kwotę co najmniej60 000,00 zł brutto.b) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach