Przetargi.pl
Usługa ochrony obiektu i dozoru mienia Opery Bałtyckiej w Gdańsku wraz z obsługą portierni

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 763 49 12/13 , fax. 58 763 49 14
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
  al. Zwycięstwa 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 763 49 12/13, fax. 58 763 49 14
  REGON: 190320600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://operabaltycka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony obiektu i dozoru mienia Opery Bałtyckiej w Gdańsku wraz z obsługą portierni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu i dozór mienia Opery Bałtyckiej w Gdańsku znajdującego się w budynkach przy ul. Sztutowskiej 14 w Gdańsku wraz z obsługą portierni oraz dodatkowe usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą portierni wykonywane w siedzibie Zamawiającego przy Al. Zwycięstwa 15 w Gdańsku. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Szacunkowe ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi z zakresu ochrony osób i mienia, z których każda trwała nie krócej niż 12 miesięcy, i o wartości brutto nie mniejszej niż 295.000,00 zł w skali 12 miesięcy każda.Uwaga:W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaga się, aby od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert usługa była wykonywana nie krócej niż 12 miesięcy.W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach