Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170747767
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamierzeniem Zamawiającego jest podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej 10 nieruchomości, zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 247002G w miejscowości Obory. Zaprojektowano wykonanie przydomowych pompowni ścieków na każdej posesji i zbiorczego przewodu ciśnieniowego z włączeniem tego przewodu do istniejącego przewodu ciśnieniowego Dz 160 PE przy drodze wojewódzkiej nr 588.Szczegółowy zakres robót:- kanalizacja sanitarna grawitacyjna• 10 szt. przyłączy grawitacyjnych Dz 160 PVC o łącznej dł. - ok 58 mb,- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa• 3 szt. przyłączy ciśnieniowych Dz 40 PE 100 o łącznej dł. - ok 62 mb,• 7 szt. przyłączy ciśnieniowych Dz 63 PE 100 o łącznej dł. - ok 226 mb,• sieć zbiorcza ciśnieniowa Dz 63 PE 100 o łącznej dł. - ok 1032 mb,• sieć zbiorcza ciśnieniowa Dz 75 PE 100 o łącznej dł. – ok 868 mb,- pompownie przydomowe, pompy z silnikami 2,4 kW – 8 szt.,- pompownie przydomowe, pompy z silnikami 3,7 kW – 2 szt.,- budowa wewnętrznych przyłączy elektrycznych do pompowni - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060 z dopiskiem "Wadium - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kwidzyn.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej :Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 1000 mb każda i 5 przepompowni ścieków przydomowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach